Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

KENDELSE AFSAGT AF PRÆSIDENTEN FOR RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER

16. oktober 2013

Sag F-50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse af tvisten – procesreglementets artikel 69, stk. 1 – parternes forlig på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Simone Thérèse De Roos-Le Large har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse, hvorved institutionen anmoder hende om at tilbagebetale et beløb på 119 507,90 EUR inden for 14 dage at regne fra modtagelsen af nævnte afgørelse, idet den i modsat fald vil iværksætte tvangsfuldbyrdelse heraf.

Udfald:      Sag F-50/10, De Roos-Le Large mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Parterne bærer sagens omkostninger ifølge den aftale, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemandssager – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)