Language of document :

Žaloba podaná dne 16. června 2010 - AD v. Komise

(Věc F-46/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce : AD (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým nebyl žalobci přiznán příspěvek na domácnost

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí PMO (úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků) přijaté dne 13. listopadu 2009, kterým bylo rozhodnuto o neposkytnutí příspěvku na domácnost stanoveného v čl. 1 odst. 2 přílohy VII služebního řádu žalobci;

v každém případě zrušit rozhodnutí PMO přijaté dne 9. září 2009, kterým bylo rozhodnuto o neposkytnutí příspěvku na domácnost stanoveného v čl. 1 odst. 2 přílohy VII služebního řádu žalobci v rozsahu, v němž jej lze považovat za nepříznivě zasahující do právního postavení žalobce;

podpůrně, pro případ, že by Tribunál měl za to, že čl. 1 odst. 2 přílohy VII služebního řádu opravňuje AHCC (orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv) odmítnout přiznání příspěvku na domácnost žalobci, ačkoliv je pro pár, který žalobce se svým partnerem tvoří, nemožné uzavřít právoplatné manželství z důvodu jejich sexuální orientace, která je vnitrostátním právem partnera žalobce potlačována, aby určil, že čl. 1 odst. 2 písm. c) bod iv) přílohy VII služebního řádu je protiprávní, neboť odkazuje na právo jednoho z členských států pro posouzení možnosti uzavřít manželství, a v důsledku toho stanoví, že se tato podmínka v projednávaném případě nepoužije;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________