Language of document :

16. juunil 2010 esitatud hagi - AD versus komisjon

(kohtuasi F-46/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AD (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega keelduti hagejale maksmast majapidamistoetust

Hageja nõuded

tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 13. novembri 2009. aasta otsus mitte maksta hagejale personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 kohast majapidamistoetust;

igaks juhuks tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 9. septembri 2009. aasta otsus mitte maksta hagejale personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 kohast majapidamistoetust, kui viimatinimetatud "otsust" võib pidada hagejale kahju tekitavaks.

teise võimalusena, juhul kui Üldkohus leiab, et personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 alusel on teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel õigus keelduda hagejale maksmast majapidamistoetust, kuna tal ei ole oma seksuaalse suunitluse tõttu võimalik abielluda oma partneriga siseriikliku õiguse alusel, mida kohaldatakse tema partneri suhtes, tunnustada personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 punkti c alapunkti iv tühisust osas, milles sellega viidatakse liikmesriigi õigusaktides sätestatud tingimustele, mis võimaldavad sellisel paaril abielluda ja sellest tulenevalt jätta käesoleval juhul kõnealune tingimus kohaldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________