Language of document :

Sag anlagt den 26. oktober 2020 – Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-554/20)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2020/1055 af 15. juli 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren annulleres:

Artikel 1, stk. 3, så vidt bestemmelsen indsætter stk. 1, litra b) og g), i artikel 5 i forordning 1071/2009 1 .

Artikel 2, stk. 4, litra a), som indsætter stk. 2a i artikel 8 i forordning 1072/2009 2 .

Artikel 2, stk. 5, litra b), som indsætter stk. 7 i artikel 10 i forordning 1072/2009.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Subsidiært, såfremt Domstolen finder, at de anfægtede bestemmelser i forordning 2020/1055 ikke kan udskilles fra resten af forordningen uden at dette vil påvirke forordningens indhold, har Republikken Polen nedlagt påstand om, at forordning 2020/1055 annulleres i sin helhed.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Republikken Polen har fremsat følgende anbringender til støtte for påstand om annullation af de anfægtede bestemmelser i forordning 2020/1055:

1) Angående artikel 1, stk. 3, for så vidt som bestemmelsen indsætter stk. 1, litra b), i artikel 5 i forordning 1071/2009:

a) tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet (artikel 5, stk. 4, TEU), artikel 91, stk. 2, TEUF og artikel 94 TEUF, idet bestemmelsen indfører en pligt til, at køretøjer vender tilbage til en af driftscentralerne hver 8. uge;

b) tilsidesættelse af artikel 11 TEUF og artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som følge af manglende hensyntagen til miljøbeskyttelseskrav.

2) Angående artikel 1, stk. 3, for så vidt bestemmelsen indsætter stk. 1, litra g), i artikel 5 i forordning 1071/2009:

a) tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet (artikel 5, stk. 4 TEU), idet der er indført vilkårlige krav angående et antal køretøjer, som operatører skal råde over, og angående førere, der normalt er baseret i en driftscentral i etableringslandet

b) tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, idet der er indført upræcise betingelser angående et antal køretøjer, som operatører skal råde over, og angående førere, der normalt er baseret i en driftscentral i etableringslandet

c) tilsidesættelse af artikel 11 TEUF og chartrets artikel 37 som følge af manglende hensyntagen til miljøbeskyttelseskrav.

3) Angående artikel 2, stk. 4, litra a):

a) tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet (artikel 5, stk. 4, TEU), tilsidesættelse af artikel 91, stk. 2, TEUF og artikel 94 TEUF, idet der er indført en obligatorisk pause i udførelsen af cabotageoperationer

b) tilsidesættelse af artikel 11 TEUF og chartrets artikel 37 som følge af manglende hensyntagen til miljøbeskyttelseskrav.

4) Angående artikel 2, stk. 5, litra b):

a) tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet (artikel 5, stk. 4, TEU), tilsidesættelse af artikel 91, stk. 2 TEUF og artikel 94 TEUF, idet medlemsstaterne gives mulighed for at indføre begrænsninger i omfanget af udførelse af cabotageoperationer bestående af indledende og/eller afsluttende vejstrækninger, der indgår i kombineret transport mellem medlemsstater

b) tilsidesættelse af artikel 11 TEUF og chartrets artikel 37 som følge af manglende hensyntagen til miljøbeskyttelseskrav.

Republikken Polen har navnlig gjort gældende, at de anfægtede bestemmelser tilsidesætter proportionalitetsprincippet. Som følge af vedtagelsen af uegnede kriterier, som gør det muligt at begrænse udførelsen af cabotageoperationer i »cross-trade«, er operatørerne pålagt en urimelig byrde, som ikke kun vil påvirke situation negativt for de enkelte erhvervsdrivende, markedet for transportydelser, men tillige miljøet og udnyttelsen af transportinfrastrukturen.

Det er især erhvervsdrivende fra landene uden for Den Europæiske Unions centrum, som vil lide under de negative følger af anvendelsen af de anfægtede bestemmelser. Samtidig er de vedtagne foranstaltninger ikke objektivt begrundede i førernes situation. Ej heller afspejler foranstaltningerne de regulerede tjenesteydelsers specifikke karakter.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21.10.2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT 2009, L 300, s. 51).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21.10. 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT 2009, L 300, s. 72).