Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 7 december 2020 – Europeisk arresteringsorder mot X; övrig part i förfarandet: Openbaar Ministerie

(Mål C-665/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i det nationella målet

Klagande: Openbaar Ministerie

Motpart: x

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 4.5 i rambeslut 2002/584/RIF1 tolkas så, att om en medlemsstat väljer att införliva denna bestämmelse med nationell rätt måste den verkställande rättsliga myndigheten förfoga över ett visst utrymme för skönsmässig bedömning vid fastställandet av huruvida verkställighet av den europeiska arresteringsordern ska vägras?

2. Ska begreppet ”samma gärning” i artikel 4.5 i rambeslut 2002/584/RIF tolkas på samma sätt som samma begrepp i artikel 3.2 i rambeslut 2002/584/RIF, och om så inte är fallet hur ska begreppet i den förstnämnda bestämmelsen tolkas?

3. Ska villkoret i artikel 4.5 i rambeslut 2002/584/RIF att ”straffet, … avtjänats … eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i det land där domen har meddelats” tolkas så, att detta omfattar en situation där den eftersökte i en lagkraftägande dom har dömts till ett fängelsestraff för samma gärning varav en del av straffet avtjänats i det land där domen meddelades och resten av straffet eftergavs av en icke-rättslig myndighet i det landet, inom ramen för en allmän benådningsåtgärd som även gäller för personer som dömts för grova brott, såsom den eftersökte, och som inte grundas på rationella straffrättsliga överväganden?

____________

1 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 2002, s 1)