Language of document : ECLI:EU:C:2018:746

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

20. september 2018 (*)

»Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2658/87 – toldunion og fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – underposition 8528 71 13 og 8528 71 90 – apparat, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi«

I sag C-555/17,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Østre Landsret (Danmark) ved afgørelse af 18. september 2017, indgået til Domstolen den 22. september 2017, i sagen

2M-Locatel A/S

mod

Skatteministeriet,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Levits, og dommerne A. Borg Barthet (refererende dommer) og F. Biltgen,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        2M-Locatel A/S ved advokaterne T. Gønge og S.E. Holm,

–        den danske regering ved J. Nymann-Lindegren, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Søes Petersen,

–        Europa-Kommissionen ved A. Caeiros og S. Maaløe, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af underposition 8528 71 13 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 (EUT 2006, L 301, s. 1).

2        Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem 2M-Locatel A/S og Skatteministeriet (Danmark) vedrørende tarifering af apparater, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi (herefter »IPTV set-top-bokse«).

 Retsforskrifter

 GATT 1994 og overenskomsten

3        Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (EFT 1994, L 336, s. 11, herefter »GATT 1994«), og navnlig forståelsen vedrørende fortolkningen af artikel II, stk. 1, litra b), i GATT 1994, udgør en del af overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT 1994, L 336, s. 1).

4        Overenskomst om handel med informationsteknologiprodukter, der har form af en ministererklæring om handel med informationsteknologiprodukter, vedtaget den 13. december 1996 på den første WTO-konference i Singapore, med bilag og tillæg (herefter »overenskomsten«), samt meddelelsen om dens gennemførelse blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 97/359/EF af 24. marts 1997 om fjernelse af told på informationsteknologiprodukter (EFT 1997, L 155, s. 1). Overenskomsten præciserer i afsnit 1, at hver kontraherende parts handelsordning bør udvikle sig på en måde, der bidrager til at forbedre mulighederne for markedsadgang for informationsteknologiprodukter.

5        I henhold til overenskomstens afsnit 2 skal hver af de kontraherende parter binde og afskaffe tolden og andre afgifter af enhver art som omhandlet i artikel II, stk. 1, litra b), i GATT 1994 med hensyn til visse produkter, herunder »[s]et-top boxes which have a communication function: a microprocessor-based device incorporating a modem for gaining access to the Internet, and having a function of interactive information exchange«.

 EU-retten

 KN

6        Toldtarifering af varer, der indføres i Den Europæiske Union, fastsættes efter KN, som er baseret på det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen (WTO) og oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1).

7        KN gengiver positionerne og underpositionerne i nævnte system med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for KN.

8        KN’s første del indeholder en række indledende bestemmelser. I denne del findes under afsnit I vedrørende de almindelige bestemmelser afsnit A med overskriften »Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende [KN]«, hvori det bestemmes:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1.      Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

6.      Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

9        KN’s anden del er inddelt i 21 afsnit. Afsnit XVI med overskriften »Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil« indeholder kapitel 84 og 85 i KN. Dette kapitel 85, som har overskriften »Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil«, indeholder pos. 8501 til 8548 i KN.

10      Pos. 8528 i KN er opbygget således:

»8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere:[...]– Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere:


8528 71

– – Ikke beregnet til indbygning af en skærm:– – – Videotunere:


8528 71 11

– – – – Sammensatte elektroniske komponenter til indbygning i automatiske databehandlingsmaskiner

fri

8528 71 13

– – – – Apparater med mikroprocessorer, som via indbygget modem giver adgang til internettet, og som gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (»set-top-bokse med kommunikationsfunktion«)

fri

8528 71 19

– – – – Andre videotunere

14

8528 71 90

– – – Andre varer

14«

 De forklarende bemærkninger til KN

11      I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT 2000, L 28, s. 16), udarbejder Europa-Kommissionen forklarende bemærkninger til KN, som den regelmæssigt offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende.

12      De forklarende bemærkninger, som blev offentliggjort den 28. februar 2006 (EUT 2006, C 50, s. 1), præciserer følgende vedrørende underposition 8528 12 90 til 8528 12 95 i KN, i den affattelse, der følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 (EUT 2004, L 327, s. 1):

»Videotunere:

Disse apparater indeholder kredsløb til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens samt demodulationskredsløb. De er normalt konstrueret til brug med individuel antenne eller fællesantenne (fordeling via højfrekvenskabel). Udgangssignalet kan benyttes som indgangssignal til ovenstående monitorer eller til en videooptager. Der er tale om det oprindelige kamerasignal (dvs. inden det moduleres til sendebrug).

Undertiden er apparaterne også forsynet med anordninger til dekodning (farve) eller separatorkredsløb til synkronisering.«

13      Følgende fremgår af de forklarende bemærkninger til KN offentliggjort den 7. maj 2008 (EUT 2008, C 112, s. 8) vedrørende underposition 8528 71 13 til 8528 71 90 i KN:

»8528 71 13            [...]

–        Denne underposition omfatter apparater uden skærm, såkaldte »set-top-bokse med kommunikationsfunktion«, der indeholder følgende hovedkomponenter:

[...]

–        en videotuner.

En RF-konnektor (antennetilslutning) er en indikation på, at der kan findes en videotuner

–        et modem.

Et modems funktion er at modulere og demodulere både udgående og indkommende signaler. Derved bliver tovejskommunikation mulig, hvilket giver adgang til Internettet. Sådanne modem er eksempelvis: V.34-, V.90-, V.92-, DSL- og kabelmodem. [...]

Udstyr, der udfører en funktion svarende til et modems, men ikke modulerer og demodulerer signaler, anses ikke som modem. Eksempler på sådanne apparater er ISDN-, WLAN- og Ethernet-udstyr.

[...]

Set-topbokse indeholdende udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion (fx et pladelager- eller DVD-drev), er undtaget fra denne underposition ([underposition] 8521 90 00).

[...]

8528 71 90      [...]

–        Denne underposition omfatter bl.a. varer uden skærm, som er modtageapparater for fjernsyn, men ikke har en videotuner indbygget (fx såkaldte IP-streaming-bokse).«

14      De forklarende bemærkninger til KN offentliggjort den 30. maj 2008 (EUT 2008, C 133, s. 1) præciserer følgende vedrørende underposition 8528 71 11 til 8528 71 19 i KN:

»Disse underpositioner omfatter apparater, der indeholder en videotuner, som omsætter højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer.«

Videotunere indeholder kredsløb til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens samt demodulationskredsløb. De er almindeligvis konstrueret til brug med individuel antenne eller fællesantenne (fordeling via højfrekvenskabel). Udgangssignalet kan benyttes som indgangssignal til monitorer, videooptagere eller videogengivere. Der er tale om det oprindelige kamerasignal (dvs. inden det moduleres til sendebrug).

Undertiden er apparaterne også forsynet med en anordning til dekodning (farve) eller separatorkredsløb til synkronisering.«

 Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

15      2M-Locatel importerede i perioden fra den 21. oktober 2007 til den 8. juli 2010 IPTV set-top-bokse fra Kina. Disse IPTV set-top-bokse har ikke kapacitet til at modtage, indstille og behandle fjernsynssignaler transmitteret via sendemast, kabel-tv eller satellit.

16      IPTV set-top-boksene indeholder Ethernet-udstyr, og der er mellem parterne enighed om, at de indeholder et »modem« i KN’s forstand.

17      Ved importen angav 2M-Locatel den i hovedsagen omhandlede vare som henhørende under underposition 8528 71 13 i KN og lod den derfor toldfrit overgå til fri omsætning.

18      Idet SKAT fandt, at den nævnte vare skulle tariferes i underposition 8528 71 90 i KN med den begrundelse, at varen ikke indeholdt en »videotuner« i KN’s forstand, traf SKAT den 20. oktober 2010 afgørelse om efteropkrævning af told af import på de i hovedsagen omhandlede IPTV set-top-bokse til en toldsats på 14% med tillæg af renter.

19      2M-Locatel påklagede denne afgørelse til Landsskatteretten (Danmark), som den 15. maj 2014 traf afgørelse om at ændre SKAT’s afgørelse og annullerede efteropkrævningen med den begrundelse, at de nævnte IPTV set-top-bokse henhørte under underposition 8528 71 13 i KN.

20      Skatteministeriet indbragte denne afgørelse for byretten, Retten i Glostrup (Danmark), som ved dom af 15. juli 2015 gav ministeriet medhold.

21      2M-Locatel har anket denne dom til den forelæggende ret.

22      Der er mellem hovedsagens parter enighed om, at IPTV set-top-boksene opfylder varebeskrivelsen i underposition 8528 71 13 i KN. Parterne er ligeledes enige om, at EU i medfør af GATT 1994 og overenskomsten er forpligtet til at fritage set-top-bokse med kommunikationsfunktion, heriblandt den i hovedsagen omhandlede vare, for told.

23      Ifølge den forelæggende ret angår uenigheden, om de nævnte IPTV set-top-bokse skal anses for at indeholde en »videotuner« i KN’s forstand.

24      Idet Østre Landsret (Danmark) er af den opfattelse, at dette begreb hverken er defineret i KN eller i de forklarende bemærkninger hertil, har den besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal i [KN],

(i)      underopdelingen »--- Videotunere« af hovedposition 8528,

(ii)      underposition 8528 71 13 samt

(iii)      underposition 8528 71 90

fortolkes således, at en vare, som opfylder varebeskrivelsen i underposition 8528 71 13, og som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle Live TV-fjernsynssignaler transmitteret via internetteknologi, men ikke til at modtage, indstille og behandle Live TV-fjernsynssignaler transmitteret via sendemast, kabel-tv eller satellit, skal tariferes i underposition 8528 71 13, i underposition 8528 71 90 eller i en tredje underposition?«

 Om det præjudicielle spørgsmål

25      Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at apparater som de i hovedsagen omhandlede IPTV set-top-bokse henhører under underposition 8528 71 13 eller underposition 8528 71 90 heri.

26      Indledningsvis bemærkes, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse den nationale ret om de kriterier, ved anvendelse af hvilke den nationale ret er i stand til at tarifere de pågældende produkter korrekt i KN, end selv at foretage denne tarifering, og dette så meget desto mere som Domstolen ikke nødvendigvis er i besiddelse af alle de hertil nødvendige oplysninger. Den forelæggende ret er således under alle omstændigheder bedre i stand til at foretage den pågældende tarifering (dom af 12.4.2018, Medtronic, C-227/17, EU:C:2018:247, præmis 33).

27      Det fremgår af Domstolens faste praksis, at med henblik på at sikre retssikkerheden og at lette kontrollen må det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt søges i disses objektive karakteristika og egenskaber, som de er beskrevet i ordlyden af den pågældende position i KN og i bestemmelserne vedrørende de enkelte afsnit eller kapitler (jf. bl.a. dom af 14.4.2011, British Sky Broadcasting Group og Pace, C-288/09 og C-289/09, EU:C:2011:248, præmis 60, og af 22.11.2012, Digitalnet m.fl., C-320/11, C-330/11, C-382/11 og C-383/11, EU:C:2012:745, præmis 27).

28      I overensstemmelse med de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN skal tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de til underpositioner, afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering.

29      Desuden indeholder de af Kommissionen udarbejdede forklarende bemærkninger til KN vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde (jf. bl.a. dom af 14.4.2011, British Sky Broadcasting Group og Pace, C-288/09 og C-289/09, EU:C:2011:248, præmis 63, og af 22.11.2012, Digitalnet m.fl., C-320/11, C-330/11, C-382/11 og C-383/11, EU:C:2012:745, præmis 33).

30      I den foreliggende sag omfatter underposition 8528 71 i KN fjernsynsmodtagere, der ikke er beregnet til indbygning af en skærm.

31      Den sondrer mellem »Videotunere« som omhandlet i underposition 8528 71 11, 8528 71 13 og 8528 71 19 i KN, og »Andre varer«, der henhører under underposition 8528 71 90 i KN. Med hensyn til opsamlingskategorien omfatter sidstnævnte underposition følgelig fjernsynsmodtagere uden »videotuner«.

32      Det skal i denne henseende præciseres, at udtrykkene »modtagelse af videosignaler« og »modtagelse af fjernsynssignaler« dækker over to identiske begreber (dom 22.11.2012, Digitalnet m.fl., C-320/11, C-330/11, C-382/11 og C-383/11, EU:C:2012:745, præmis 29).

33      Det er i hovedsagen ubestridt, at IPTV set-top-boksene er egnede til at modtage fjernsynssignaler. Derimod er 2M-Locatel og Skatteministeriet uenige om, hvorvidt disse apparater skal anses for at indeholde en »videotuner« som omhandlet i underposition 8528 71 i KN.

34      Ifølge den forelæggende rets konstateringer modtager IPTV set-top-boksene et digitalt transmissionssignal og foretager kanalindstilling ved indstilling af IP-nummer-gruppe, mens set-top-bokse til tv via sendemast, kabel-tv eller satellit modtager analoge signaler og opdeler tv-kanalerne ved indstilling af frekvens.

35      For at give den forelæggende ret en besvarelse skal det derfor afgøres, hvad begrebet »videotuner« som omhandlet i underposition 8528 71 i KN, omfatter.

36      I mangel af en definition af dette begreb i KN skal det bemærkes, at ifølge Domstolens faste praksis skal fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i EU-retten, ske efter deres normale betydning i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af (dom 22.11.2012, Digitalnet m.fl., C-320/11, C-330/11, C-382/11 og C-383/11, EU:C:2012:745, præmis 38).

37      En »videotuner« eller en »tv-tuner« i ordets gængse forstand er et apparat, der omsætter højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer. Den kan endvidere vælge fjernsynssignaler, der udsendes på en særlig frekvens.

38      Denne definition understøttes af de forklarende bemærkninger til KN, der var gældende på tidspunktet for de i hovedsagen omhandlede indførsler.

39      Det fremgår således, af de forklarende bemærkninger til KN offentliggjort den 28. februar 2006, at »[d]isse apparater indeholder kredsløb til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens samt demodulationskredsløb. De er normalt konstrueret til brug med individuel antenne eller fællesantenne (fordeling via højfrekvenskabel). Udgangssignalet kan benyttes som indgangssignal til ovenstående monitorer eller til en videooptager. Der er tale om det oprindelige kamerasignal (dvs. inden det moduleres til sendebrug)«.

40      Ifølge de forklarende bemærkninger til KN offentliggjort den 7. maj 2008 omfatter underposition 8528 71 13 i KN »apparater uden skærm, såkaldte »set-top-bokse med kommunikationsfunktion«, der indeholder følgende hovedkomponenter: [...] en videotuner. En RF-konnektor (antennetilslutning) er en indikation på, at der kan findes en videotuner«.

41      Endelig fremgår det af de forklarende bemærkninger til KN offentliggjort den 30. maj 2008, at underposition 8528 71 11 til 8528 71 19 i KN »omfatter apparater, der indeholder en videotuner, som omsætter højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer. Videotunere indeholder kredsløb til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens samt demodulationskredsløb. De er almindeligvis konstrueret til brug med individuel antenne eller fællesantenne (fordeling via højfrekvenskabel). Udgangssignalet kan benyttes som indgangssignal til monitorer, videooptagere eller videogengivere. Der er tale om det oprindelige kamerasignal (dvs. inden det moduleres til sendebrug)«.

42      Det følger af ovenstående betragtninger, at for at henhøre under underposition 8528 71 11 til 8528 71 19 i KN skal et apparat indeholde en videotuner eller en »tv-tuner«, dvs. et apparat til valg af en særlig kanal eller bærefrekvens, og som omsætter højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer.

43      I overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i nærværende doms præmis 26, tilkommer det således den forelæggende ret at vurdere, om de i hovedsagen omhandlede IPTV set-top-bokse har disse karakteristika. I mangel heraf skal disse IPTV set-top-bokse tariferes i opsamlingsunderposition 8528 71 90 i KN, og følgelig med en toldsats på 14%.

44      Denne fortolkning berøres ikke af overenskomstens afsnit 2, hvorefter hver af de kontraherende parter er forpligtet til at afskaffe told på bl.a. »[s]et-top boxes which have a communication function: a microprocessor-based device incorporating a modem for gaining access to the Internet, and having a function of interactive information exchange«, uafhængigt af, om de nævnte bokse indeholder en tv-tuner eller ej.

45      Det fremgår ganske vist af Domstolens praksis, at den forrang, som internationale aftaler indgået af Unionen har i forhold til den afledte ret, kræver, at denne afledte ret i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med disse aftaler, når der findes EU-regler på det omhandlede område (dom af 14.4.2011, British Sky Broadcasting Group og Pace, C-288/09 og C-289/09, EU:C:2011:248, præmis 83, og af 22.11.2012, Digitalnet m.fl., C-320/11, C-330/11, C-382/11 og C-383/11, EU:C:2012:745, præmis 39).

46      Det må imidlertid konstateres, at en sådan fortolkning, som indebærer, at set-top-bokse med kommunikationsfunktion skal tariferes i underposition 8528 71 13 i KN, herunder når de ikke gør det muligt at foretage valg af en særlig kanal eller bærefrekvens eller omsætte højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kan anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer, ikke er mulig, idet den – således som det følger af nærværende doms præmis 42 – ville være i strid med ordlyden af KN og følgelig EU-lovgivers hensigt.

47      Det bemærkes i øvrigt, at Unionens retsinstanser – for så vidt angår tidsrummet før udløbsdatoen for den rimelige frist, som Unionen i henhold til forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse tildeles for at efterkomme henstillinger eller afgørelser fra WTO’s konfliktløsningsorgan – ikke kan prøve lovligheden af Unionens retsakter i forhold til WTO-bestemmelserne uden ganske at ophæve virkningen af fastsættelsen af en sådan frist (dom af 17.1.2013, Hewlett-Packard Europe, C-361/11, EU:C:2013:18, præmis 58 og den deri nævnte retspraksis).

48      Det skal i denne henseende præciseres, at inden for rammerne af overenskomsten offentliggjorde et WTO-panel den 16. august 2010 sine rapporter i sagerne WT/DS375/R, WT/DS376/R og WT/DS377/R (European Communities and its Member States – Tariff Treatment of Certain Information Technology Products (De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater – Toldbehandling af visse informationsteknologiprodukter)), hvilke blev vedtaget af WTO’s konfliktløsningsorgan den 21. september 2010.

49      Disse rapporter angiver bl.a., hvad der skal forstås ved en »set-top-boks«. Der er tale om »an apparatus or device that processes an incoming signal from an external signal source in a manner that can be presented on a display unit, such as a video monitor or television set«. De præciserer, at dette apparat »may handle one or several functionalities, including: receiving and decoding television broadcasts, whether from a satellite, cable or Internet source«.

50      Den rimelige frist, som Unionen blev givet til at gennemføre nævnte rapporter vedtaget af WTO’s konfliktløsningsorgan, udløb imidlertid den 30. juni 2011, og Kommissionen har taget hensyn hertil ved at vedtage gennemførelsesforordning (EU) nr. 620/2011 af 24. juni 2011 om ændring af forordning nr. 2658/87 (EUT 2011, L 166, s. 16). I henhold til denne forordnings artikel 2 trådte den i kraft den 1. juli 2011 og har ikke tilbagevirkende kraft.

51      Det følger heraf, at der under alle omstændigheder ikke kan drages tvivl om gyldigheden af forordning nr. 1549/2006 under henvisning til, at den tariferer set-top-bokse med kommunikationsfunktion, der ikke har en tv-tuner, i underposition 8528 71 90 i KN.

52      Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at apparater som de i hovedsagen omhandlede IPTV set-top-bokse, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi, skal tariferes i underposition 8528 71 90 heri, forudsat at de ikke har en videotuner eller en tv-tuner, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

 Sagsomkostninger

53      Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006, skal fortolkes således, at apparater, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi såsom de i hovedsagen omhandlede, skal tariferes i underposition 8528 71 90 heri, forudsat at de ikke har en videotuner eller en tv-tuner, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


Levits

Borg Barthet

Biltgen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. september 2018.09.18


A. Calot Escobar

 

      E. Levits

Justitssekretær

 

      Formand for Tiende afdeling


* Processprog: dansk.