Language of document :

Žalba koju je 3. svibnja 2021. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 24. veljače 2021. u predmetu T-161/18, Braesch i dr./Komisija

(predmet C-284/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Bouchagiar i K. Blanck, agenti)

Druge stranke u postupku: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

sam odluči o prvostupanjskoj tužbi i odbaci je kao nedopuštenu; i

drugim strankama u postupku naloži plaćanje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe jedan žalbeni razlog.

Žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 108. stavak 2. UFEU-a i članak 1. točku (h) Postupovne uredbe o državnoj potpori1 time što je tužitelje u prvom stupnju pogrešno odredio kao „predmetne strane” ili „zainteresirane strane”.

Na temelju toga, Opći je sud pogrešno zaključio da su tužitelji u prvom stupnju u skladu s člankom 263. četvrtim stavkom UFEU-a imali pravo na podnošenje tužbe protiv Odluke Komisije C(2017) 4690 final od 4. srpnja 2017. o državnoj potpori SA.47677 (2017/N) kojom je bila odobrena pomoć Italije banki Banca Monte dei Paschi di Siena.

____________

1 Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 2015., L 248, str. 9.).