Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budapest Környéki Törvényszék (Unkari) on esittänyt 28.4.2021 – WD v. Agrárminiszter

(asia C-273/21)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Budapest Környéki Törvényszék

Pääasian asianosaiseta

Kantaja: WD

Vastaaja: Agrárminiszter

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EU) N:o 1307/20131 32 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että kiinteistö, joka on kiinteistörekisterissä luokiteltu [maatalouskäytöstä poistetuksi] lentokentäksi ja jolla ei harjoiteta minkäänlaista lentokenttään liittyvää toimintaa, on katsottava ensisijaisesti maatalouskäytössä olevaksi maa-alaksi, jos sillä harjoitetaan eläinten kasvatukseen liittyvää maatalouselinkeinoa?

____________

1 Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 608).