Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 28 октомври 2020 г. — ORLEN KolTrans sp. z o. o./Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(Дело C-563/20)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава, Полша)

Страни в главното производство

Жалбоподател: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Ответник: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (председател на Службата за железопътен транспорт)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 30, параграф 2, буква д) от Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност1 да се тълкува в смисъл, че предоставя на железопътно предприятие, което използва или възнамерява да използва железопътна инфраструктура, правото да участва в производство, осъществявано от регулиращия орган, за утвърждаване на размера на таксите за достъп до железопътна инфраструктура, установен от управителя на тази инфраструктура?

При отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли член 30, параграфи 5 и 6 от Директива 2001/14/ЕО да се тълкува в смисъл, че предоставя на железопътно предприятие, което използва или възнамерява да използва железопътна инфраструктура, правото да обжалва решението на регулиращия орган, с което се утвърждава размерът на таксите за достъп до железопътна инфраструктура, установен от управителя на същата?

____________

1 ОВ L 75, 2001 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 66.