Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wien (Austria) 26. oktoobril 2020 – CR, GF, TY

(kohtuasi C-560/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: CR, GF, TY

Vastustaja: Landeshauptmann von Wien

Eelotsuse küsimused

I.    Kas pagulase, kes esitas saatjata alaealisena oma varjupaigataotluse ning kellele anti veel alaealisena varjupaik, kolmanda riigi kodanikest vanemad saavad ka edaspidi tugineda nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ1 perekonna taasühinemise õiguse kohta artikli 2 punktile b koosmõjus artikli 10 lõike 3 punktiga a, kui pagulane sai pärast talle varjupaiga andmist, kuid tema vanematele elamisloa andmise menetluse ajal täisealiseks?

II.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas siis on sellisel juhul nõutav, et kolmanda riigi kodaniku vanemad järgivad perekonna taasühinemise taotluse esitamiseks Euroopa Kohtu 12. aprilli 2018. aasta otsuse A ja S, C-550/162 , punktis 61 nimetatud tähtaega: „üldjuhul kolme kuu jooksul pärast asjaomase alaealise pagulaseks tunnistamist“?

III.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas siis tuleb pagulaseks tunnistatud isiku kolmanda riigi kodanikust täisealisele õele anda vahetult liidu õiguse alusel elamisluba, kui pagulase vanemad oleksid pagulase täisealisele õele elamisloa andmisest keeldumise korral sunnitud de facto loobuma direktiivi 2003/86/EÜ artikli 10 lõike 3 punkti a kohasest perekonna taasühinemise õigusest, sest pagulase täisealine õde vajab oma tervisliku seisundi tõttu vanemate poolset pidevat hooldamist, ning ta ei saa seetõttu üksinda päritoluriiki maha jääda?

IV.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis milliseid kriteeriume tuleb kohaldada selle õigeaegsuse hindamisel, kas selline perekonna taasühinemise taotlus esitati „üldjuhul“ kolme kuu jooksul Euroopa Kohtu 12. aprilli 2018. aasta otsuse A ja S, C-550/16, punktis 61 väljendatud tähenduses ?

V.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, kas siis saavad pagulase vanemad edaspidi tugineda direktiivi 2003/86/EÜ artikli 10 lõike 3 punkti a kohasele perekonna taasühinemise õigusele, kui kuupäeva, mil alaealine tunnistati pagulaseks, ja tema perekonna taasühinemise taotluse vahele jääv aeg on kolm kuud ja üks päev?

VI.    Kas liikmesriik võib direktiivi 2003/86/EÜ artikli 10 lõike 3 punkti a kohases perekonna taasühinemise menetluses pagulase vanematelt põhimõtteliselt nõuda, et nad vastaksid direktiivi 2003/86/EÜ artikli 7 lõikes 1 esitatud tingimustele?

VII.    Kas direktiivi 2003/86/EÜ artikli 10 lõike 3 punkti a kohase perekonna taasühinemise käigus esitatav direktiivi 2003/86/EÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastamise nõue sõltub sellest, kas perekonna taasühinemise taotlus direktiivi 2003/86/EÜ artikli 12 lõike 1 kolmanda lõigu tähenduses esitati kolme kuu jooksul pärast pagulasseisundi andmist?

____________

1 Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT 2003, L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224).

2 EU:C:2018:248.