Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 26 oktober 2020 – CR, GF och TY

(Mål C-560/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: CR, GF och TY

Myndighet mot vilken överklagande ingetts: Landeshauptmann von Wien

Tolkningsfrågor

I.    Kan tredjelandsmedborgare som är föräldrar till en flykting som har ansökt om asyl som underårig, utan medföljande vuxen, och därefter beviljats asyl som underårig, fortsatt åberopa artikel 2 f i rådets direktiv 2003/86/EG1 av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, jämförd med artikel 10.3 a i samma direktiv, om flyktingen blir myndig under förfarandet gällande utfärdande av uppehållstillstånd för föräldrarna, men efter att denne själv har beviljats uppehållstillstånd?

II.    Om fråga I besvaras jakande: Är det i ett sådant fall tillräckligt att föräldrarna till tredjelandsmedborgaren uppfyller tidsfristen i EU-domstolens dom av den 12 april 2018, C-550/16, A och S2 , punkt 61, det vill säga att ansökan om familjeåterförening ”i princip … lämnas in inom tre månader efter det att den berörda underåriga personen har beviljats flyktingstatus”?

III.    Om fråga I besvaras jakande: Kan en myndig tredjelandsmedborgare som är syster till en konventionsflykting få uppehållstillstånd som en direkt följd av unionslagstiftningen för det fall att konsekvensen av att hon nekas uppehållstillstånd blir att flyktingens föräldrar de facto tvingas avstå från sin rätt till familjeåterförening enligt artikel 10.3 a i direktiv 2003/86/EG, eftersom flyktingens vuxna syster på grund av sitt hälsotillstånd behöver ständig vård av sina föräldrar och därför inte kan stanna kvar ensam i ursprungslandet?

IV.    Om fråga II besvaras jakande: Vilka kriterier ska användas vid bedömningen av om en sådan ansökan om familjeåterförening ”i princip” gjorts inom tre månader, i den mening som avses med uttalandena i EU-domstolens dom av den 12 april 2018, C-550/16, A och S, punkt 61?

V.    Om fråga II besvaras jakande: Kan flyktingens föräldrar fortsatt hävda rätt till familjeåterförening enligt artikel 10.3 a i direktiv 2003/96/EG om det har gått tre månader och en dag mellan den dag då den minderåriga erkändes som flykting och dagen för ansökan om familjeåterförening?

VI.    Kan en medlemsstat i princip kräva att flyktingens föräldrar uppfyller förutsättningarna i artikel 7.1 i direktiv 2003/86/EG i förfaranden om familjeåterförening enligt artikel 10.3 a i direktiv 2003/96/EG?

VII.    Är kravet att förutsättningarna som anges i artikel 7.1 i direktiv 2003/86/EG ska vara uppfyllda inom ramen för en familjeåterförening enligt artikel 10.3 a i direktiv 2003/86/EG beroende av om en ansökan om familjeåterförening gjorts inom en tidsfrist på tre månader efter tilldelandet av flyktingstatus i enlighet med artikel 12.1 tredje stycket i direktiv 2003/86/EG?

____________

1 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 2003, s. 12).

2 EU:C:2018:248