Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vredegerecht te Antwerpen (Belgija) 14. marca 2016 – Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

(Zadeva C-147/16)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Vredegerecht te Antwerpen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

Tožena stranka: Susan Romy Jozef Kuijpers

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je nacionalno sodišče, ki odloča o tožbi zoper potrošnika zaradi neizpolnitve pogodbe, če je na podlagi notranjih postopkovnih pravil izključno pristojno, da po uradni dolžnosti preizkusi, ali je predlog v nasprotju s kogentnimi nacionalnimi določbami, pristojno tudi, da po uradni dolžnosti – celo v primeru zamude – preizkusi, ali oziroma ugotovi, da zadevna pogodba spada na področje uporabe Direktive (Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993) o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 , kot je bila prenesena v belgijsko pravo?

Ali je treba neodvisno izobraževalno ustanovo, ki potrošniku zagotavlja subvencionirano izobraževanje, v zvezi s pogodbo o takem zagotavljanju izobraževanja v zameno za plačilo šolnine in morebitnega dodatnega zneska za nadomestilo stroškov, ki nastanejo izobraževalni ustanovi, na podlagi evropskega prava šteti za podjetje?

Ali Direktiva (Sveta) 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah velja za pogodbo o zagotavljanju subvencioniranega izobraževanja, ki jo skleneta potrošnik in neodvisna subvencionirana izobraževalna ustanova, in ali je treba neodvisno izobraževalno ustanovo, ki potrošniku zagotavlja subvencionirano izobraževanje, v zvezi s pogodbo o takem zagotavljanju izobraževanja šteti za prodajalca ali ponudnika v smislu te direktive?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.