Language of document :

Valitus, jonka Maen Haikal on tehnyt 23.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-189/19, Haikal v. neuvosto, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-113/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Valittaja: Maen Haikal (edustaja: S. Koev, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että nyt käsiteltävä valitus on kokonaisuudessaan tutkittavaksi otettava ja perusteltu, ja kaikki siinä esitetyt valitusperusteet ovat perusteltuja

toteamaan, että riidanalainen tuomio voidaan kokonaan kumota

kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta 21.1.2019 tehdyn neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2019/87 siltä osin kuin molemmat päätökset koskevat Maen Haikalia

kumoamaan Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/20121 täytäntöönpanosta 21.1.2019 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/852 siltä osin kuin molemmat päätökset koskevat Maen Haikalia

kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 17.5.2019 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/806 siltä osin kuin se koskee Maen Haikalia

kumoamaan Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 17.5.2019 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/7983 siltä osin kuin asetus koskee Maen Haikalia

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan valittajan kaikki oikeudenkäyntikulut sekä kaikki hänen asianajokulunsa ja -palkkionsa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että neuvosto on tehnyt oikean olettaman johtavassa asemassa olevan, Syyriassa toimivan liikemiehen asemasta, vaikka tälle olettamalle ei ole oikeudellista perustaa ja se on suhteeton laillisesti tavoiteltuun päämäärään nähden.

Suhteellisuusperiaatetta on loukattu (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artikla).

Näyttöä koskevia sääntöjä on rikottu, koska mitään näyttöä ei ole olettaman soveltamiseksi eikä päätöksen 2013/255, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, 27 artiklan 3 kohdan ja 28 artiklan 3 kohdan soveltamisen poissulkemiseksi.

On tapahtunut arviointivirhe, mikä vahvistetaan neuvoston toimella, jolla valittajan nimi on poistettu sanktioluettelosta.

____________

1 EUVL 2019, L 181, s. 4.

2 EUVL 2012, L 16, s. 1.

3 EUVL 2019, L 132, s. 1.