Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tjeckien) den 19 februari 2021 – RegioJet a.s. mot České dráhy, a.s.

(Mål C-104/21)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parter i det nationella målet

Sökande: RegioJet a.s.

Motpart: České dráhy, a.s.

Tolkningsfrågor

Ska informationshållare, som innehåller information i pappersform till passagerare, och som är placerade på järnvägsstationer, anses utgöra anläggningar för tjänster i den mening som avses i artikel 3.11 i direktiv 2012/341 ?

Är direktiv 2012/34, i enlighet med artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bindande för České dráhy, a.s. såsom för staten i vidare betydelse? Kan enskilda gentemot České dráhy, a.s. åberopa den direkta effekten av ett direktiv som har genomförts på ett avvikande sätt eller inte har införlivats med nationell rätt?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 2012, s. 32).