Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Sag anlagt den 23. marts 2005 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik.

(Sag C-135/05)

Ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er der den 23. marts 2005 anlagt sag mod Den Italienske Republik af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved D. Recchia og M. Konstantinidis, Kommissionens Juridiske Tjeneste.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har nedlagt følgende påstande:

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i Rådets direktiv 75/442/EØF1 om affald, som ændret ved Rådets direktiv 91/156/EØF2, i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/689/EØF3 om farligt affald, og i henhold til artikel 14, litra a), b), og c), i Rådets direktiv 1999/31/EF4 om deponering af affald, idet den ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme de nævnte direktiver.

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:

Kommissionen har på grundlag af en lang række dokumenter fået kendskab til det store antal ulovlige deponeringsanlæg i Italien, der drives uden kontrol fra myndighedernes side, og hvoraf nogle indeholder farligt affald.

Kommissionen har anført, at Den Italienske Republik, så længe den tolererer disse anlæg, tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald, som ændret ved Rådets direktiv 91/156/EØF, og i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

Hvad angår de deponeringsanlæg, der bestod den 16. juli 2001, og som på det tidspunkt var godkendt eller allerede var i drift, antager Kommissionen som følge af de manglende oplysninger om de overgangsplaner, som operatørerne af disse deponeringsanlæg skulle fremlægge inden den 16. juli 2002, at der ikke bestod sådanne relevante planer, og at de relevante foranstaltninger men henblik på en godkendelse og en eventuel lukning af anlæggene ikke opfyldte kravene i direktivet.

Den Italienske Republik har således tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, litra a), b), og c), i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald.

____________

1 - EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

2 - EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.

3 - EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

4 - EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.