Language of document :

ELT teatis

 

Euroopa Ühenduste Komisjoni 23. märtsi 2005. aasta hagi Itaalia Vabariigi vastu

(Kohtuasi C-135/05)

Euroopa Ühenduste Komisjoni esitas 23. märtsil 2005 Euroopa Ühenduste Kohtule hagi Itaalia Vabariigi vastu. Hageja esindajad on õigustalituse ametnikud D. Recchia ja M. Konstantinidis.

Euroopa Ühenduste Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke meetmeid nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ1 jäätmete kohta, muudetud nõukogu direktiiviga 91/156/EMÜ2, artiklite 4, 8 ja 9 nagu ka nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ3 ohtlike jäätmete kohta, artikli 2, lõike 1 ning nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ4 prügilate kohta, artikli 14 punktide a, b, ja c täitmiseks, siis on Itaalia Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

jätta kohtukulud Itaalia Vabariigi kanda.

Õiguslikud alused ja peamised argumendid

Komisjon on arvukate dokumentide põhjal saanud teada suurest hulgast Itaalia territooriumil asuvatest ebaseaduslikest ning ametivõimude kontrollile mittealluvatest prügilatest, millest osa sisaldab ka ohtlikke jäätmeid.

Komisjon leiab, et kuna Itaalia Vabariik sallib selliste prügilate olemasolu, siis on Itaalia Vabariik rikkunud nõukogu direktiivi 75/442/EÜ jäätmete kohta, muudetud direktiiviga 91/156/EMÜ, artiklitest 4, 8, ja 9, ning nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 2 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

Mis puudutab 16. juuli 2001. aasta seisuga kas lubade alusel tegutsenud või juba olemasolevaid prügilaid, siis puudulik teave ümberkorralduskavade kohta, mida nende prügilate juhtkond pidi edastama 16. juuliks 2002, viib komisjoni järeldusele, et selliseid ümberkorralduskavasid, asjaomaseid loamenetlusi ega direktiivi nõuetele mittevastavate prügilate võimalikuks sulgemiseks võetavaid meetmeid ei ole olemas.

Komisjon leiab seetõttu, et Itaalia Vabariik on rikkunud nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta artikli 14 punktidest a, b ja c tulenevaid kohustusi.

____________

1 - EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39.

2 - EÜT L 78, 26.3.1991, lk 32.

3 - EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20.

4 - EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.