Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Žaloba podaná dňa 23. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

(Vec C-135/05)

(Jazyk konania: taliančina)

Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: D. Recchia a M. Konstantinidis, členovia právneho servisu Komisie, podala dňa 23. marca 2005 na Súdny dvor Európskych spoločenstiev žalobu proti Talianskej republike.

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že neprijatím všetkých potrebných opatrení si Talianska republika nesplnila povinnosti vyplývajúce z článkov 4, 8 a 9 smernice Rady 75/442/EHS1 o odpadoch zmenenej a doplnenej smernicou 91/156/EHS2, z článku 2 ods. 1 smernice Rady 91/689/EHS3 o nebezpečnom odpade a z článku 14 písm. a), b) a c) smernice Rady 1999/31/ES4 o skládkach odpadov,

zaviazal Taliansku republiku nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na základe viacerých dokumentov sa Komisia dozvedela o vysokom počte nelegálne prevádzkovaných skládok nachádzajúcich sa na talianskom území, ktoré neboli kontrolované orgánmi verejnej moci, pričom niektoré z nich obsahujú nebezpečné odpady.

Komisia sa domnieva, že Talianska republika tolerovaním existencie uvedených skládok, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vplývajú z článkov 4, 8 a 9 smernice Rady 75/442 EHS o odpadoch zmenenej a doplnenej smernicou 91/156 EHS z článku 2 ods. 1 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade.

Vzhľadom na existenciu skládok do 16. júla 2001, na ktoré bolo vystavené povolenie a ktoré boli prevádzkované k tomuto dátumu, chýbajúce informácie o plánoch o úpravách, ktoré mali správcovia týchto skládok predložiť do 16. júla 2002, sa Komisia domnieva, že neexistencia týchto plánov o úpravách a oprávnenia spočívajúce v povoleniach a prípadné zatvorenie skládok nezodpovedá požiadavkám smernice.

Komisia usudzuje, že Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú v zmysle článku 14 písm. a), b) a c) smernice Rady 199/31/ES o nebezpečnom odpade.

____________

1 - Ú. v. ES L 194, 25.07.1975, s. 39.

2 - Ú. v. ES L 78, 26.03.1991, s. 32.

3 - Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

4 - Ú. v. ES L 182, 16.07.1999, s. 1.