Language of document :

Obvestilo v UL

 

Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki, vložena dne 23. marca 2005

(Zadeva C-135/05)

Komisija Evropskih skupnosti, ki jo zastopata D. Recchia in M. Konstantinidis, člana pravne službe Komisije, je dne 23. marca 2005 na Sodišču Evropskih skupnosti vložila tožbo proti Italijanski republiki.

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, ni izpolnila obveznosti iz členov 4, 8 in 9 Direktive Sveta 75/442/EGS1 o odpadkih, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 91/156/EGS2, iz člena 2(1) Direktive Sveta 91/689/EGS3 o nevarnih odpadkih in iz člena 14(a), (b) in (c) Direktive Sveta 1999/31/ES4 o odlaganju odpadkov na odlagališčih;

Italijanski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Na podlagi številnih dokumentov se je Komisija seznanila z visokim številom odlagališč, ki so obratovala protipravno in brez nadzora pristojnih organov, nekatera so vsebovala nevarne odpadke, ki se nahajajo na italijanskem ozemlju.

Komisija meni, da je z dopuščanjem prisotnosti takih odlagališč Italijanska republika kršila obveznosti iz členov 4, 8 in 9 Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 91/156/EGS in iz člena 2(1) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih.

V povezavi z odlagališči, ki obstajajo od dne 16. julija 2001, ko so bila izdana dovoljenja, ali pa ki so na ta dan že obratovala, zaradi pomanjkanja podatkov o načrtih preoblikovanja, ki bi jih morali upravljavci teh odlagališč predstaviti do 16. julija 2002, Komisija meni, da taki načrti preoblikovanja ne obstajajo in da zadevni ukrepi za odobritev in morebitno zaprtje odlagališč niso v skladu z zahtevami te direktive.

Komisija zaradi tega meni, da Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 14(a), (b) in (c) Direktive Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

____________

1 - UL L 194, 25.7.1975, str. 39.

2 - UL L 78, 26.3.1991, str. 32.

3 - UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

4 - UL L 182, 16.7.1999, str. 1.