Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.4.2007 - Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-135/05)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Jätehuolto - Direktiivit 75/442/ETY, 91/689/ETY ja 1999/31/EY)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Recchia ja M. Konstantinidis)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamiehet: I. M. Braguglia ja G. Fiengo)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 57/442/ETY (EYVL L 194, s. 39), sellaisena kuin se on 18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY (EYVL L 78, s. 32) muutettuna, 4, 8 ja 9 artiklan rikkominen - Vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY (EYVL L 377, s. 20) 2 artiklan 1 kohdan rikkominen - Kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (EYVL L 182, s. 1)14 artiklan a, b ja c kohdan rikkominen

Tuomiolauselma

Koska Italian tasavalta ei ole toteuttanut kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä

sen varmistamiseksi, että jätteet hyödynnetään tai niistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoa ympäristölle, ja jätteiden hylkäämisen, upottamisen tai valvomattoman huolehtimisen estämiseksi

sen varmistamiseksi, että jokainen jätteen haltija antaa jätteet yksityisen tai julkisen jätteenkeräilijän tai sellaisen yrityksen käsiteltäväksi, joka suorittaa jätteiden hyödyntämis- ja huolehtimistoimia, taikka hyödyntää jätteet itse tai huolehtii niistä noudattaen jätteistä 15.7.1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY säännöksiä, sellaisena kuin tämä direktiivi on muutettuna 18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY

sen varmistamiseksi, että kaikkien laitosten tai yritysten, jotka huolehtivat jätteistä, on saatava siihen lupa toimivaltaiselta viranomaiselta

sen varmistamiseksi, että vaaralliset jätteet kirjataan ja yksilöidään kullakin kaatopaikalla tai paikassa, johon tällaisia jätteitä kaadetaan, ja

sen varmistamiseksi, että niiden kaatopaikkojen osalta, joille on myönnetty lupa tai jotka ovat jo käytössä 16.7.2001, kaatopaikan pitäjän on valmisteltava ja esitettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi kaatopaikan kunnostussuunnitelma, joka sisältää lupaehtoja koskevat tiedot sekä tiedot kaatopaikan pitäjän tarpeellisina pitämistä korjaavista toimenpiteistä, ja että kunnostussuunnitelman esittämisen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä lopullinen päätös siitä, voidaanko toimintaa jatkaa, sekä suljettava mahdollisimman pian ne kaatopaikat, joille ei ole myönnetty lupaa jatkaa toimintaansa, taikka myönnettävä lupa tarvittaville toimenpiteille sekä määrättävä siirtymäaika kunnostussuunnitelman toteuttamiselle

se ei ole noudattanut jätteistä 15.7.1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 4, 8 ja 9 artiklan, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY, vaarallisista jätteistä 12.12.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 2 artiklan 1 kohdan sekä kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 14 artiklan a, b ja c alakohdan mukaisia velvoitteitaan.

2)    Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 132, 28.5.2005.