Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. április 26 -i ítélete - az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Olasz Köztársaság

(C-135/05. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés - Hulladékgazdálkodás - 75/442/EGK irányelv, 91/689/EGK irányelv és 1999/31/EK irányelv)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Recchia és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia és G. Fiengo meghatalmazottak.)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés - Az 1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 78., 32. o.) módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i tanácsi irányelv (HL L 194., 39. o.) 4., 8. és 9. cikkeinek megsértése - A veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv (HL L 377., 20. o.) 2. cikke (1) bekezdésének megsértése - A hulladéklerakókról szóló, 1999. április26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (HL L 182., 1. o.) 14. cikke a), b) és c) pontjainak megsértése

Rendelkező rész

Mivel nem hozta meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy:

-    biztosítsa, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése, valamint anélkül történjen, hogy olyan folyamatokat vagy módszereket használnának, amelyek veszélyesek lehetnek a környezetre és megtiltsa a hulladékok ellenőrizetlen elvezetését vagy lerakását, illetve ellenőrizetlen ártalmatlanítását;

-    bármely hulladékbirtokos átadja hulladékát kezelésre egy magán vagy közületi hulladékgyűjtőnek vagy egy olyan vállalkozásnak, amely ártalmatlanítási vagy hasznosítási műveleteket végez, illetve maga biztosítsa hulladéka hasznosítását vagy ártalmatlanítását az 1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban;

-    az ártalmatlanítási műveleteket végző valamennyi létesítményt és vállalkozást az illetékes hatóság engedélyének megszerzésére kötelezze;

-    megkövetelje a veszélyes hulladék nyilvántartását és azonosítását valamennyi veszélyes hulladék lerakását végző telephelyen és

-    a 2001. július 16-án engedéllyel rendelkező vagy működő hulladéklerakók tekintetében a hulladéklerakó üzemeltetője 2002. július 16-a előtt elkészítse, és az illetékes hatóságnak jóváhagyás végett benyújtsa a telep rendezési tervét, amely tartalmazza az engedély megszerzéséhez szükséges feltételekre és minden olyan korrekciós intézkedésre vonatkozó információkat, amely az üzemeltető megítélése szerint szükséges, és a rendezési terv bemutatását követően az illetékes hatóságok a bemutatott terv és ezen irányelv alapján végleges határozatot hozzanak arról, hogy a működés folytatható-e, és a lehető legrövidebb időn belül lezárják azokat a lerakókat, amelyek nem kapták meg a működés folytatásához szükséges engedélyt vagy engedélyezzék a szükséges munkálatokat, és megszabjanak egy átmeneti időszakot, amely alatt a tervet meg kell valósítani,

az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 91/156/EGK irányelvvel módosított, 75/442/EGK irányelv 4., 8. és 9. cikkéből, a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdéséből és a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 14. cikkének a) - c) pontjából eredő kötelezettségeit.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 132., 2005.5.28.