Language of document :

Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 26. aprīlī - Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

(lieta C-135/05) 1

Valsts pienākumu neizpilde - Atkritumu apsaimniekošana - Direktīvas 75/442/EEK, 91/689/EEK un1999/31/EK

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Recchia un M. Konstantinidis, pārstāvji)

Atbildētāja: Itālijas Republika (pārstāvji - I. M. Braguglia un G. Fiengo, pārstāvji)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde - Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442 par atkritumiem (OV L 194, 39. lpp.), ko groza ar Padomes 1991. gada 18. marta Direktīvu 91/156/EEK (OV L 78, 32. Lpp.), 4., 8. un 9. panta pārkāpums - Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 377, 20. lpp.) 2. panta 1. punkta pārkāpums - Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 1. lpp.) 14. panta a), b) un c) apakšpunkta pārkāpums

Rezolutīvā daļa:

1)    neveicot visus vajadzīgos pasākumus:

-    lai nodrošinātu, ka atkritumi tiek pārstrādāti vai apglabāti, neapdraudot cilvēka veselību un neizmantojot procesus vai metodes, kas var radīt kaitējumu videi, un lai novērstu nekontrolētu atkritumu pamešanu, izgāšanu vai apglabāšanu;

-    lai visi atkritumu īpašnieki tos nodotu privātajam vai valsts atkritumu savācējam vai atkritumu apglabāšanas vai pārstrādes uzņēmumam vai lai tie paši nodrošinātu apglabāšanu vai pārstrādi atbilstoši Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem, ko groza Padomes 1991. gada 18. marta Direktīva 91/156/EEK, noteikumiem;

-    lai katrai iestādei vai uzņēmumam, kas nodrošina atkritumu apglabāšanu, būtu jāsaņem no kompetentās iestādes atļauja;

-    lai uzliktu pienākumu reģistrēt un identificēt ikvienu poligonu vai vietu, kur notiek bīstamo atkritumu noglabāšana, un

-    lai attiecībā uz atļautajiem vai 2001. gada 16. jūlijā jau lietošanā esošajiem atkritumu poligoniem poligona apsaimniekotājs līdz 2002. gada 16. jūlijam sagatavotu un iesniegtu kompetentajām iestādēm apstiprināšanai darbības uzlabošanas plānu, tajā iekļaujot informāciju par atļaujas izsniegšanas nosacījumiem, kā arī par jebkādiem labošanas pasākumiem, ko apsaimniekotājs uzskata par vajadzīgiem, un lai pēc darbības uzlabošanas plāna iesniegšanas kompetentās iestādes pieņemtu galīgu lēmumu par poligona darbības turpināšanu, cik ātri iespējams slēdzot vietas, kurām nav izsniegta atļauja darbības turpināšanai, vai izsniedzot atļauju vajadzīgajiem darbiem un nosakot tajā pārejas periodu plāna īstenošanai,

Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek Direktīvas 75/442, ko groza ar Direktīvu 91/156/EEK, 4., 8. un 9. pants, Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem 2. panta 1. punkts un Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 14. panta a)-c) apakšpunkts;

2)    Itālijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 132, 28.05.2005.