Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 26 aprilie 2007 - Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

(Cauza C-135/05)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Gestionarea deșeurilor - Directivele 75/442/CEE, 91/689/CEE și 1999/31/CE)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: D. Recchia și M. Konstantinidis, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană (reprezentanți: I. M. Braguglia și G. Fiengo, agenți)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Încălcarea articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (JO L 194, p. 39), astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 (JO L 78, p. 32) - Încălcarea articolului 2 alineatul (1) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (JO L 377, p. 20) - Încălcarea articolului 14 literele (a), (b) și (c) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, p. 1)

Dispozitivul

Prin faptul că nu a luat toate măsurile necesare:

-    pentru a garanta că deșeurile sunt recuperate sau eliminate fără a periclita sănătatea umană și fără a folosi procedee sau metode care ar avea efecte nocive asupra mediului și pentru a interzice abandonarea, aruncarea și eliminarea necontrolată a deșeurilor;

-    pentru ca orice deținător de deșeuri să asigure preluarea acestora de către o societate publică sau privată de colectare a deșeurilor sau de către o întreprindere care efectuează operațiuni de eliminare sau de recuperare sau pentru a asigura el însuși recuperarea sau eliminarea, conformându-se dispozițiilor Directivei 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE a Consiliului din 18 martie 1991;

-    pentru ca toate unitățile sau întreprinderile care efectuează operațiuni de eliminare să fie obligate să obțină o autorizație de la autoritatea competentă;

-    pentru ca, la fiecare depozit de deșeuri sau în fiecare amplasament unde are loc descărcarea de deșeuri periculoase, deșeurile să fie înregistrate și identificate și

-    pentru ca, în privința depozitelor de deșeuri autorizate sau care funcționau deja la 16 iulie 2001, operatorul unui depozit de deșeuri să elaboreze și să prezinte autorităților competente spre aprobare, înainte de 16 iulie 2002, un plan de amenajare a spațiului care să includă informații privind condițiile de autorizare, precum și măsurile de remediere pe care operatorul le consideră necesare și pentru ca, în urma prezentării planului de amenajare a spațiului, autoritatea competentă să ia o decizie definitivă privind continuarea operațiunilor de exploatare, procedând, cât mai repede posibil, la închiderea acelor depozite de deșeuri care nu au primit autorizația de a își continua operațiunile sau autorizând lucrările necesare și stabilind o perioadă tranzitorie pentru finalizarea planului,

Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 75/442, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE, al articolului 2 alineatul (1) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase și al articolului 14 literele (a)-(c) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri.

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 132, 28.5.2005.