Language of document :

Rettens dom af 2. februar 2022 – Scania m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-799/17) 1

(Konkurrence – karteller – markedet for lastbilproducenter– afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 – aftaler og samordnet praksis vedrørende salgspriserne på lastbiler, tidsrammen for indførelsen af teknologi for emissionskontrol og overvæltning af omkostningerne til denne teknologi på kunderne – »hybrid«, kronologisk forskudt procedure – uskyldsformodning – princippet om upartiskhed – chartret om grundlæggende rettigheder – samlet og vedvarende overtrædelse – konkurrencebegrænsende formål – overtrædelsens geografiske udstrækning – bøde – proportionalitet – ligebehandling – fuld prøvelsesret)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Scania AB (Södertälje, Sverige), Scania CV AB (Södertälje) og Scania Deutschland GmbH (Koblenz, Tyskland) (ved advokaterne D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner og N. De Backer)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M. Farley og L. Wildpanner, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Sag anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annulation af Kommissionens afgørelse C(2017) 6467 final af 27. september 2017 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (sag AT.39824 – Lastbiler), eller subsidiært nedsættelse af den bøde, som sagsøgerne er blevet pålagt i den nævnte afgørelse.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Scania AB, Scania CV AB og Scania Deutschland GmbH bærer deres egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 42 af 5.2.2018.