Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 26. junija 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-136/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Predhodna pritožba - Pomanjkljivost - Rok za tožbo - Prepoznost - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (zastopnika: sprva F. Rollinger, nato F. Rollinger in A. Hertzog, odvetnika)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 5. septembra 2007 o premestitvi tožeče stranke v nižji naziv, AD 9, plačilni razred 5, zaradi disciplinskega postopka, in na drugi strani, odločbe o njegovi razrešitvi s funkcij, odločbe o začetku upravne preiskave zoper njega, ter odločbe, da v letu 2007 ne napreduje v naziv AD 11 - Zahtevek za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode.

Izrek sklepa

1)    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2)    B. Nijsu se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 79, 29.3.2008, str. 37.