Language of document :

Kanne 6.12.2007 - Nijs v. Tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-136/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

Yhtäältä nimittävän viranomaisen 5.9.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, joka koskee kurinpitomenettelyn seurauksena kantajan palkkaluokan alentamista palkkaluokkaan AD 9 palkkatasolle 5, ja toisaalta niiden päätösten kumoaminen, jolla hänet on pidätetty virantoimituksestaan, jolla on aloitettu hallinnollinen tutkinta häntä vastaan ja jolla häntä ei ole ylennetty palkkaluokkaan AD 11 vuonna 2007. Henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

-    Nimittävän viranomaisen 5.9.2007 tekemä eksplisiittinen päätös, joka koskee 27.9.2006 aloitetun kurinpitomenettelyn seurauksena kantajan palkkaluokan alentamista palkkaluokkaan AD 9 palkkatasolle 5, on kumottava.

-     Toisiinsa liittyvät ja peräkkäiset päätökset ja varsinkin 26.9.2006 tehty päätös pidättää kantaja virantoimituksesta, 27.9.2007 tehty päätös käynnistää hallinnollinen tutkinta häntä vastaan ja päätös olla ylentämättä häntä palkkaluokkaan AD 11 vuonna 2007 on kumottava.

-    Tilintarkastustuomioistuimen rajallisen kokouksen 8.3.2007 tekemä päätös uusia Michel Hervén valtuutus 1.7.2007 lähtien kuudeksi vuodeksi on kumottava.

-    Tilitarkastustuomioistuin on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena kurinpitomenettelyn aikana ja johdosta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä 10.000 euroa ja korvauksena aineellisesta vahingosta, joka on aiheutunut palkan, jota hänelle maksettiin viimeisten ylennyspäätösten tultua voimaan, ja sen palkan välisestä erotuksesta, johon hänellä olisi ollut oikeus, mikäli hänet olisi ylennetty tuona päivänä.

Tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________