Language of document :

Tožba, vložena 6. decembra 2007 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-136/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Aalst, Belgija) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 5. septembra 2007 o premestitvi tožeče stranke v nižji naziv, AD 9, plačilni razred 5, zaradi disciplinskega postopka, in na drugi strani, odločbe o njegovi razrešitvi s funkcij, odločbe o začetku upravne preiskave zoper njega, ter odločbe, da v letu 2007 ne napreduje v naziv AD 11. Zahtevek za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe OPI z dne 5. septembra 2007 o premestitvi tožeče stranke v nižji naziv, AD 9, plačilni razred 5, zaradi disciplinskega postopka, ki je bil začet 27. septembra 2006;

razglasi naj se ničnost povezanih in naknadnih odločb, zlasti odločbe z dne 26. septembra 2006 o razrešitvi tožeče stranke z njenih funkcij, odločbe z dne 27. septembra 2007 o začetku upravne preiskave zoper njo, in odločbe o tem, da v letu 2007 ne napreduje v naziv AD 11;

razglasi naj se ničnost sklepa, sprejetega na seji v ožjem krogu Računskega sodišča z dne 8. marca 2007, da se 1. julija 2007 obnovi mandat Michela Hervéa za šest let;

Računskemu sodišču naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 10.000 eurov za nepremoženjsko škodo, ki mu je nastala med in po disciplinskem postopku, ter za povrnitev premoženjske škode, to je razlika med plačami, ki jih je prejemal od začetka učinkovanja teh odločb o nenapredovanju, in plačami, do katerih bi imel pravico, če bi tega dne napredoval;

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________