Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2007 - Smadja mot kommissionen

(Mål F-135/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniele Smadja (New Delhi, Indien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Föremål för talan och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om utnämning av sökanden, en tjänsteman som först placerats i lönegrad A*15, löneklass 4, i den del sökanden placeras i lönegrad A*15, löneklass 1, efter det att hon på nytt utnämnts till direktör för direktoratet RELEX.B, sedan hennes första utnämning ogiltigförklarats. Begäran om ideellt och ekonomiskt skadestånd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet om utnämning av sökanden av den 21 december 2006, i den del det avser sökandens placering i lönegrad A*15, löneklass 1, såsom direktör, och hennes tjänstetid i löneklassen fastställs till den 1 november 2005, efter det att hon på nytt, den 15 november 2005, utnämnts till direktör för direktoratet RELEX.B "Multilaterala förbindelser och mänskliga rättigheter, sedan hennes första utnämning till samma tjänst ogiltigförklarats genom förstainstansrättens dom av den 29 september 2005 i mål T-218/02, Napoli Buzzanca mot kommissionen,

förplikta kommissionen att utge ersättning för ideell och ekonomisk skada och för kränkningen av hennes rätt att göra karriär med 25 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________