Language of document : ECLI:EU:F:2008:114

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

11. září 2008

Věc F-135/07

Daniele Smadja

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Jmenování – Zařazení do platového stupně – Nové jmenování žalobkyně na stejné pracovní místo po zrušení jejího prvního jmenování rozsudkem Soudu prvního stupně – Zásada proporcionality – Zásada ochrany legitimního očekávání – Povinnost řádné péče“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se D. Smadja domáhá zejména zrušení rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, které stanoví její zařazení do platové třídy A*15 platového stupně 1 s tím, že platový stupeň je stanoven ke dni 1. listopadu 2005, poté, co byla dne 15. listopadu 2005 znovu jmenována na pracovní místo ředitelky ředitelství B „Mezinárodní vztahy a lidská práva“ generálního ředitelství „Vnější vztahy“, přičemž k novému jmenování došlo po zrušení jejího prvního jmenování na stejné pracovní místo rozsudkem Soudu prvního stupně ze dne 29. září 2005, Napoli Buzzanca v. Komise (T‑218/02, Sb. VS s. I‑A‑267 a II‑1221).

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, které stanoví zařazení žalobkyně do platové třídy A*15, platového stupně 1, s tím, že platový stupeň je stanoven ke dni 1. listopadu 2005, se zamítá. Komisi se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Zrušující rozsudek – Účinky – Zrušení zamítnutí žádosti o pracovní místo a jmenování vybraného uchazeče z důvodu neuvedení odůvodnění – Nové jmenování tohoto uchazeče poté, co bylo zamítnutí odůvodněno

(Článek 233 ES)

Pokud administrativa plní povinnosti vyplývající ze zrušujícího rozsudku, je povinna respektovat překážku věci rozsouzené a dodržovat zásady práva Společenství, zvláště pak zásady proporcionality a legitimního očekávání, jakož i povinnost řádné péče, která zahrnuje mimo jiné to, že příslušný orgán zohlední všechny skutečnosti, které jsou určující pro rozhodnutí a že tak vezme v úvahu nejen služební zájem, ale také zájem dotčeného úředníka.

Pokud tedy rozsudek zrušil zamítnutí žádosti o pracovní místo, a v důsledku toho jmenování vybraného uchazeče, z důvodu chybějícího odůvodnění, aniž by uvedl jakoukoliv výtku, pokud jde o vnitřní legalitu tohoto zamítnutí, a pokud administrativa poté, co zopakovala řízení a odůvodnila nové rozhodnutí o zamítnutí žádosti nevybraného uchazeče o pracovní místo, se rozhodla znovu vybraného uchazeče jmenovat, avšak zařadila jej podstatně níže než při prvním jmenování z důvodu změny služebního řádu, k níž mezitím došlo, musí administrativa hledat řešení, které respektuje překážku věci rozsouzené a zároveň umožní zabránit tomu, aby vybraný uchazeč byl zařazen níže, což by představovalo nepřiměřený důsledek zrušení jeho původního jmenování, s ohledem na povahu pochybení přičitatelného administrativě, za které soud uložil sankci, na služební zájem, jakož i na legitimní zájem uvedeného uchazeče na tom, aby jeho zařazení nebylo sníženo z důvodu tohoto pochybení. Administrativa tak může – aniž by bylo zasaženo do překážky věci rozsouzené a účinků zrušujícího rozsudku – tím, že nechá zpětně působit účinky nového jmenování ke dni původního jmenování, zaručit vybranému uchazeči vyšší zařazení, které měl v den vyhlášení rozsudku. Pokud administrativa nepřijme takové řešení nebo jakékoliv jiné opatření, které může uvést v soulad služební zájem a legitimní zájem uchazeče, poruší zásadu proporcionality a svou povinnost řádné péče.

(viz body 35 až 37, 39, 40 a 45 až 49)

Odkazy:

Soudní dvůr: 5. června 1980, Oberthür v. Komise, 24/79, Recueil, s. 1743, bod 13; 6. července 1993, Komise v. Albani a další, C‑242/90 P, Recueil, s. I‑3839, body 13 a 14; 29. června 1994, Klinke v. Soudní dvůr, C‑298/93 P, Recueil, s. I‑3009, bod 38

Soud prvního stupně: 20. června 1990, Burban v. Parlament, T‑133/89, Recueil, s. II‑245, bod 27; 12. května 1998, Wenk v. Komise, T‑159/96, Recueil FP, s. I‑A‑193 a II‑593, bod 121; 1. června 1999, Rodríguez Pérez a další v. Komise, T‑114/98 a T‑115/98, Recueil FP, s. I‑A‑97 a II‑529, bod 32; 13. března 2002, Martínez Alarcón a další v. Komise, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 a T‑364/00, Recueil FP, s. I‑A‑37 a II‑161, bod 97; 31. března 2004, Girardot v. Komise, T‑10/02, Recueil FP, s. I‑A‑109 a II‑483, bod 86; 29. září 2005, Napoli Buzzanca v. Komise, T‑218/02, Sb. VS s. I‑A‑267 a II‑1221

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2007, Da Silva v. Komise, F-21/06, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 80