Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. mai 2009. aasta otsus - Sergio jt versus komisjon

(Kohtuasi F-137/07)1

(Avalik teenistus - Õigused ja kohustused - Ühinemisvabadus - Komisjoni ning ametiühingute ja kutseliitude kokkuleppe protokoll - Lähetust puudutavad üksikotsused/teenistusest vabastamine protokolli alusel - Isikut kahjustav meede - Õigus esitada hagi - Ametnik, kes tegutseb enda, mitte ametiühingu nimel - Vastuvõetamatus - Kaebuse rahuldamata jätmisest teatamine hagejate advokaatidele - Hagi esitamise tähtaja algus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giovanni Sergio (Brüssel, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat M. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada "Ametiühingute ja kutseliitude ning personali ja halduse peadirektoraadi kokkuleppe protokoll" ning ametisse nimetava asutuse otsused, mis kinnitati 19. detsembri protokolli ja 14. novembri 2006. aasta otsusega, ning teiseks nõue mõista kahju hüvitamiseks välja sümboolne üks euro.

Otsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja hagejatelt: Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer ja Wurzler.

____________

1 - ELT C 79, 29.3.2008, lk 37.