Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 september 2008 - Smadja / Commissie

(Zaak F-135/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Aanstelling - Indeling in salaristrap - Nieuwe aanstelling van verzoekster in zelfde ambt na nietigverklaring van haar eerste aanstelling bij arrest van het Gerecht van eerste aanleg - Evenredigheidsbeginsel - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen - Zorgplicht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniele Smadja (New Delhi, India) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende aanstelling van verzoekster, een ambtenaar die aanvankelijk in de rang A*15, salaristrap 4, was ingedeeld, voor zover zij daarbij na de nietigverklaring van haar eerste aanstelling bij haar hernieuwde aanstelling in het ambt van directeur van het directoraat RELEX.B wordt ingedeeld in de rang A*15, salaristrap 1, en, anderzijds, vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2006 houdende indeling van Smadja in de rang A*15, salaristrap 1, met salarisanciënniteit vanaf 1 november 2005, wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 37 van 9.2.2008, blz. 35.