Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. septembra 2008 - Smadja/Komisia

(vec F-135/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Vymenovanie - Zaradenie do platového stupňa - Nové vymenovanie žalobkyne na rovnaké miesto po zrušení jej prvého vymenovania rozsudkom Súdu prvého stupňa - Zásada proporcionality - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Povinnosť starostlivosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Daniele Smadja (Nové Dillí, India) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie o vymenovaní žalobkyne, úradníčky pôvodne zaradenej do platovej triedy A*15, platového stupňa 4, v časti, v ktorej sa stanovuje jej zaradenie do platovej triedy A*15, platového stupňa 1, v dôsledku jej opätovného vymenovania na miesto Riaditeľa Riaditeľstva RELEX.B, po zrušení jej prvého vymenovania, a na druhej strane návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 21. decembra 2006, ktorým bola pani Smadja zaradená do platovej triedy A*15, platového stupňa 1 s odpracovanými rokmi platového stupňa k 1. novembru 2005, sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 37, 9.2.2008, s. 35.