Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Łodzi (Polsko) dne 15. ledna 2021 – TM v. PJ

(Věc C-28/21)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Łodzi

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: TM

Žalovaná: PJ

Předběžná otázka

Musí být formulace „[k]aždý členský stát přijme [...] veškerá vhodná opatření“ uvedená v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění1 vykládána v tom smyslu, že právní předpisy členských států musí zahrnout do odpovědnosti pojišťovny v rámci pojištění občanskoprávní odpovědnosti celý rozsah náhrady škody, včetně důsledků škodné událostí v podobě ušlého zisku pro poškozeného?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 263, s. 11.