Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 1 (Česká republika) 26. marca 2021 – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. a iní

(vec C-221/21)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu 1

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Správa železnic, státní organizace

Žalovaní: České dráhy a.s.,

PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.,

PDV RAILWAY a.s.,

KŽC Doprava, s.r.o.

Prejudiciálne otázky

Spĺňa vnútroštátna právna úprava podľa piatej časti zákona č. 99/1963, občanský soudní řád v znení neskorších predpisov (ďalej len „civilný sporový poriadok“ alebo „c.s.p.“) požiadavky na súdne preskúmanie rozhodnutí regulačného orgánu podľa článku 56 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ1 z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len „smernica 2012/34“)?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, možno článok 56 ods. 10 smernice 2012/34 vykladať v tom zmysle, že súdne preskúmanie rozhodnutia regulačného orgánu možno vykonať uzavretím súdneho zmieru v súlade s § 99 c.s.p.?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, umožňujú požiadavky na zriadenie jednotného regulačného orgánu pre sektor železničnej dopravy podľa článku 55 ods. 1, na funkcie regulačného orgánu podľa článku 56 ods. 2, 6, 11 a 12 a na spoluprácu regulačných orgánov podľa článku 57 ods. 2 smernice 2012/34 možnosť, aby sa rozhodnutia regulačného orgánu vo veci samej nahrádzali rozsudkami jednotlivých všeobecných súdov, ktoré nie sú viazané skutkovým stavom, ako ho zistil regulačný orgán?

____________

1 Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 32