Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH/„Kintra“ UAB

(vec C-157/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 1346/2000 – Článok 3 ods. 1 – Pojem „žaloba, ktorá súvisí s konkurzným konaním a je s ním úzko spätá“ – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 1 ods. 2 písm. b) – Pojem „konkurz“ – Žaloba o zaplatenie pohľadávky, ktorú podal správca konkurznej podstaty – Pohľadávka, ktorá vznikla v medzinárodnej nákladnej doprave – Vzťahy medzi nariadeniami č. 1346/2000 a 44/2001 a Dohovorom o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR))

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Žalovaná: „Kintra“ UAB

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle tohto ustanovenia patrí žaloba o zaplatenie pohľadávky založenej na poskytnutí dopravných služieb, ktorú podal správca konkurznej podstaty podniku vymenovaný v rámci konkurzného konania začatého v členskom štáte a ktorá smeruje proti príjemcovi týchto služieb so sídlom v inom členskom štáte.

Článok 71 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, že spor patrí do pôsobnosti tohto nariadenia i Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podpísaného 19. mája 1956 v Ženeve, zmeneného a doplneného protokolom podpísaným v Ženeve 5. júla 1978, členský štát môže v súlade s článkom 71 ods. 1 tohto nariadenia uplatniť pravidlá v oblasti súdnej právomoci stanovené v článku 31 ods. 1 tohto dohovoru.

____________

1 Ú. v. EÚ C 156, 1.6.2013.