Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 4 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litauen) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH mot ”Kintra” UAB

(Mål C-157/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EG) nr 1346/2000 – Artikel 3.1 – Begreppet ’avgöranden som är direkt hänförliga till insolvensförfaranden och har nära samband med dem’ – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 1.2 b – Begreppet konkurs – Talan om betalning av en skuld väckt av konkursförvaltaren – Skuld som har uppkommit med anledning av en internationell godstransport – Förhållandet mellan förordningarna nr 1346/2000 och 44/2001 och konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR-konventionen))

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Motpart: ”Kintra” UAB

Domslut

Artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en talan om betalning av en skuld till följd av tillhandahållande av transporttjänster som väckts av förvaltaren för ett företag i konkurs – vilken utsetts i ett insolvensförfarande som inletts i en medlemsstat – och som är riktad mot tjänstemottagaren, etablerad i en annan medlemsstat, omfattas av begreppet ”privaträttens område” i den mening som avses i den bestämmelsen.

Artikel 71 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att för det fall en tvist omfattas av tillämpningsområdet för såväl förordning nr 44/2001 som konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, undertecknad i Genève den 19 maj 1956, i dess lydelse enligt protokoll undertecknat i Genève den 5 juli 1978, kan en medlemsstat med stöd av artikel 71.1 i förordningen tillämpa reglerna om domstols behörighet i artikel 31.1 i denna konvention.

____________

(1 ) EUT C 156, 1.6.2013.