Language of document :

Žaloba podaná 11. marca 2022 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-197/22)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

1.    konštatoval, že tým, že neprijala opatrenia na zabezpečenie dodržiavania hodnôt stanovených v časti B prílohy I smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 1998, s. 32; Mim. vyd. 15/004, s. 90)

-    pokiaľ ide o úrovne koncentrácie arzénu, v obci Bagnoregio od roku 2018, v obci Civitella d’Agliano v prvom polroku 2018, v druhom polroku 2019 a od roku 2020 okrem druhého polroku 2021, v obci Fabrica di Roma v roku 2013 a od roku 2015, v obci Farnese v roku 2013 a následne od roku 2018, v obci Ronciglione v roku 2013 a následne v prvom polroku 2018 a v prvom polroku 2019 a následne od roku 2020, v obci Tuscania od roku 2018 s výnimkou prvého polroka 2019 a

-    pokiaľ ide o úroveň koncentrácie fluoridov, v obci Bagnoregio od roku 2018 do prvého polroka 2019 a v obci Fabrica di Roma v roku 2018, v prvom polroku 2019 a v druhom polroku 2021,

Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 1 v spojení s časťou B prílohy I smernice 98/83/ES

2.    a že Talianska republika tým, že čo najskôr neprijala opatrenia potrebné na obnovenie kvality vody v obciach Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione a Tuscania, pokiaľ ide o úroveň koncentrácie arzénu, a v obciach Bagnoregio a Fabrica di Roma, pokiaľ ide o úroveň koncentrácie fluoridov, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 8 ods. 2 smernice 98/83/ES;

3.    uložil Talianskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvým žalobným dôvodom Komisia tvrdí, že Talianska republika tým, že nezabezpečila dodržiavanie hodnôt arzénu a fluoridov, uvedených v časti B prílohy I smernice, si nesplnila povinnosti, ktorá jej vyplývajú z článku 4 ods. 1 smernice 98/83/ES v spojení s jej prílohou I. Konkrétnejšie, pokiaľ ide o úrovne koncentrácie arzénu, toto porušenie sa týka obce Bagnoregio od roku 2018, obce Civitella d‘Agliano v prvom polroku 2018, v druhom polroku 2019 a od roku 2020 okrem druhého polroku 2021, obce Fabrica di Roma v roku 2013 a od roku 2015, obce Farnese v roku 2013 a následne od roku 2018, obce Ronciglione v roku 2013 a následne v prvom polroku 2018 a v prvom polroku 2019 a následne od roku 2020, obce Tuscania od roku 2018 doteraz s výnimkou prvého polroka 2019. Uvedené porušovanie naďalej trvá. Pokiaľ ide o hodnotu koncentrácie fluoridov, porušenie povinnosti podľa článku 4 ods. 1 v spojení s prílohou I smernice sa týka obce Bagnoregio od roku 2018 do prvého polroka 2019 a obce Fabrica di Roma v roku 2018, prvom polroku 2019 a druhom polroku 2021.

Druhým žalobným dôvodom Komisia tvrdí, že Talianska republika si tým, že čo najskôr neprijala opatrenia potrebné na obnovenie kvality vody v obciach Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione a Tuscania, pokiaľ ide o úroveň koncentrácie arzénu, a v obciach Bagnoregio a Fabrica di Roma, pokiaľ ide o úroveň koncentrácie fluoridov, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 8 ods. 2 smernice.

____________