Language of document :

A High Court of Ireland (Írország) által 2014. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maximillian Schrems kontra Data Protection Commissioner

(C-362/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: Maximillian Schrems

Alperes: Data Protection Commissioner

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az adatvédelmet biztosító jog keretében jogszabály által közigazgatási és végrehajtási funkciókkal felruházott független hivatalnok elé terjesztett, arra irányuló panasz elbírálása során, hogy olyan harmadik országba (a jelen ügyben az Amerikai Egyesült Államokba) továbbítottak személyes adatokat, amelynek joga és gyakorlata állítólag nem nyújt megfelelő védelmet az érintett számára, az Európai Unió Alapjogi Chartájának (HL C 364., 1. o.1 ) 7., 8. és 47. cikkére tekintettel, valamint a 95/46/EK2 irányelv 25. cikkének (6) bekezdésétől függetlenül, a hivatkozott hivatalnokot teljes mértékben köti-e a 2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozatában3 szereplő, ezzel ellentétes közösségi megállapítás?

Másodlagosan a hivatalnoknak lehet-e és/vagy kell-e saját vizsgálatot végeznie ebben a kérdésben a bizottsági határozat első közzétételét követő időszakban bekövetkezett ténybeli fejleményekre tekintettel?

____________

1 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (HL C 364., 1. o.).

2 A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

3 A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott biztonságos kikötő adatvédelmi elvek által biztosított védelem megfelelőségéről és az ezzel kapcsolatos gyakran felvetődő kérdésekről szóló, 2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozat (HL L 215., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 16. fejezet, 1. kötet, 119. o.).