Language of document :

2014 m. liepos 25 d. High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner

(Byla C-362/14)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Maximillian Schrems

Atsakovas: Data Protection Commissioner

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nepriklausomas pareigūnas, kuriam pagal įstatymą suteikti įgaliojimai administruoti duomenų apsaugos teisės aktus ir užtikrinti jų įgyvendinimą, nagrinėdamas skundą, pateiktą dėl to, kad asmens duomenys yra perduodami kitai trečiajai šaliai (šiuo atveju – Jungtinėms Amerikos Valstijoms), kurios įstatymuose ir praktikoje, kaip teigiama, nenumatyta tinkamų duomenų subjekto apsaugos priemonių, absoliučiai privalo paisyti priešingos Bendrijos išvados, padarytos 2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendime (2000/520/EB1 ), atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2000/C 364/012 ) 7, 8 ir 47 straipsnius ir nepaisant to, kas numatyta Direktyvos 95/46/EB3 25 straipsnio 6 dalies nuostatose?

2.    Arba alternatyviai, ar šis pareigūnas gali ir (arba) privalo pats ištirti šį klausimą, atsižvelgdamas į per laikotarpį nuo tada, kai minėtas Komisijos sprendimas buvo pirmą kartą paskelbtas, pasikeitusias faktines aplinkybes?

____________

1     2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl „saugaus uosto“ privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV komercijos departamento pateiktų „Dažnai užduodamų klausimų“ (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 2441) (OL L 215, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 16 sk., 1 t., p. 119).

2     Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 364, p. 1).

3     1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).