Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. jūlijā iesniedza High Court of Ireland (Īrija) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(lieta C-362/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Ireland

Pamatlietas puses

Prasītājs: Maximillian Schrems

Atbildētājs: Data Protection Commissioner

Prejudiciālie jautājumi

Vai, izskatot sūdzību, kas ir iesniegta neatkarīgai amatpersonai, kurai ar likumu ir piešķirtas tiesības veikt datu aizsardzības tiesību aktu administrēšanu un piemērošanu, par to, ka personas dati tiek nosūtīti uz trešo valsti (šajā gadījumā uz Amerikas Savienotajām Valstīm), kuras tiesību akti un prakse, kā tiek apgalvots, nenodrošina pienācīgu datu subjekta aizsardzību, šai amatpersonai tomēr ir pilnībā saistošs Komisijas atzinums par pretējo, kas ir pausts Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmumā 2000/520/EK 1 , ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2000/C 364/012 ) 7., 8. un 47. pantu un Direktīvas 95/46/EK 3 25. panta 6. punktu?

Vai arī amatpersonai ir tiesības un/vai pienākums pašam veikt izmeklēšanu par šo jautājumu, ņemot vērā faktisko attīstību, kas ir notikusi kopš Komisijas lēmuma publicēšanas?

____________

1      Komisijas 2000. gada 26. jūlija lēmums atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, kas noteikta ar privātuma “drošības zonas” principiem un attiecīgajiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kurus uzdevusi ASV Tirdzniecības ministrija (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 2441) (OV L 215, 7. lpp.).

2      Eiropas Savienības Pamattiesību harta (OV C 364 1. lpp.).

3      Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.).