Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland (Írsko) 25. júla 2014 – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(vec C-362/14)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Maximillian Schrems

Žalovaný: Data Protection Commissioner

Prejudiciálne otázky

Pri konaní o sťažnosti predloženej nezávislému úradu, ktorý má podľa zákona úlohu dohliadať a vynucovať uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, ktorá sa týka toho, že osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny (v tomto prípade Spojených štátov amerických), ktorej zákony a prax údajne neposkytujú dostatočnú ochranu dotknutej osobe, je tento úrad absolútne viazaný zistením Únie uvedeným v rozhodnutí Komisie z 26. júla 2000 (2000/520/ES1 ), ktoré znie v opačnom zmysle, a to vzhľadom na články 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie (2000/C 364/012 ) a ustanovenie článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES3 ?

Alebo subsidiárne môže a/alebo musí tento úrad viesť vlastné vyšetrovanie v tejto veci vzhľadom na vývoj skutkových okolností, ku ktorému došlo odvtedy, ako bolo rozhodnutie Komisie prvýkrát uverejnené?

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej zásadami „bezpečného prístavu“ a súvisiacimi často kladenými otázkami vydanými Ministerstvom obchodu USA (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2441) (Ú. v. ES L 215, s. 7; Mim. vyd. 16/001, s. 119).

2 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 391).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).