Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. julija 2014 vložilo High Court of Ireland (Irska) – Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner

(Zadeva C-362/14)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maximillian Schrems

Tožena stranka: Data Protection Commissioner

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je neodvisni nosilec funkcije, ki ima po zakonu nalogo, da izvaja zakonodajo o varstvu podatkov in jo uveljavlja, pri odločanju o pritožbi, da se osebni podatki prenašajo v tretjo državo (v tem primeru Združene države Amerike), katere zakonodaja in praksa domnevno ne vsebujeta ustreznega varstva za subjekte podatkov, absolutno zavezan upoštevati nasprotno ugotovitev Skupnosti iz Odločbe Komisije z dne 26. julija 2000 (2000/520/ES1 ), ob upoštevanju členov 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2000/C 364/012 ), ne glede na določbe člena 25(6) Direktive 95/46/ES3 ?

Ali pa lahko nosilec funkcije opravi in/ali mora opraviti lastno preiskavo zadeve glede na dejanski razvoj dogodkov v času od prvotne objave Odločbe Komisije?

____________

1 Odločba Komisije z dne 26. julija 2000 po Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o primernosti zaščite, ki jo zagotavljajo načela zasebnosti varnega pristana in s tem povezana najpogosteje zastavljena vprašanja, ki jih je izdalo Ministrstvo za trgovino ZDA (notificirano pod dokumentarno številko K(2000)2441) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 16, zvezek 1, str. 119)

2 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 364, str. 1).

3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).