Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 25 juli 2014 – Maximillian Schrems mot n Data Protection Commissioner

(Mål C-362/14)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maximillian Schrems

Motpart: Data Protection Commissioner

Tolkningsfrågor

Ska det vid prövningen av ett klagomål som har ingetts till en oavhängig befattningshavare, vilken genom lag har fått i uppdrag att administrera och genomföra lagstiftningen om uppgiftsskydd, om att personuppgifter överförs till ett annat tredje land (i detta fall Amerikas förenta stater) vars lagstiftning och praxis påstås inte innehålla ett adekvat skydd för den registrerade, anses att denna befattningshavare är helt bunden av det motsatta gemenskapskonstaterandet i kommissionens beslut (2000/520/EG) av den 26 juli 2000,1 med beaktande av artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EGT C 364, 2000, s. 1),2 trots bestämmelserna i artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG3 ?

I andra hand, får och/eller ska befattningshavaren göra en egen utredning av ärendet mot bakgrund av den faktiska utveckling som skett sedan detta kommissionsbeslut först offentliggjordes?

____________

1 –    Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat (EGT L 215, 2000, s. 7).

2 –    Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EGT C 364, 2000, s. 1).

3 –    Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 1995, s. 31).