Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland (Irsko) dne 25. července 2014 – Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner

(Věc C-362/14)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobce: Maximilian Schrems

Žalovaný: Data Protection Commissioner

Předběžné otázky

Je úřední osoba – která je nezávislá a byla zákonem pověřena uplatňováním a prosazováním právních předpisů o ochraně osobních údajů – při posuzování stížnosti, která jí byla podána a podle které dochází k předávání osobních údajů do jiné, třetí země (v tomto případě do Spojených států amerických), jejíž právní předpisy a praxe údajně nezajišťují odpovídající ochranu pro subjekty údajů, absolutně vázána opačným závěrem Společenství obsaženým v rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 (2000/520/ES)1 , s ohledem na článek 7, článek 8 a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie (2000/C 364/01)2 , navzdory ustanovením čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES3 ?

Nebo alternativně může či musí tato úřední osoba provést ve věci vlastní šetření s ohledem na vývoj faktické situace, ke kterému došlo od prvotního zveřejnění rozhodnutí Komise?

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ a s tím souvisejících „často kladených otázek“ vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států (oznámeno pod číslem K(2000) 2441) (Úř. věst. L 215, s. 7).

2 Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 364, s. 1).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31).