Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court - Irsko) – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

(Věc C-362/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů – Listina základních práv Evropské unie – Články 7, 8 a 47 – Směrnice 95/46/ES – Články 25 a 28 – Předávání osobních údajů třetím zemím – Rozhodnutí 2000/520/ES – Předávání osobních údajů do Spojených států – Neodpovídající úroveň ochrany – Platnost – Stížnost fyzické osoby, jejíž osobní údaje byly předány z Evropské unie do Spojených států – Pravomoci vnitrostátních orgánů dozoru“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Maximillian Schrems

Žalovaný: Data Protection Commissioner

Výrok

Článek 25 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003, ve spojení s články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že takové rozhodnutí přijaté na základě tohoto ustanovení, jako je rozhodnutí Komise 2000/520/ES ze dne 26. července 2000 podle směrnice 95/46 o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ a s tím souvisejících „často kladených otázek“ vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států, v němž Evropská komise konstatuje, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, nebrání tomu, aby orgán dozoru členského státu ve smyslu článku 28 této směrnice, ve znění změn, posoudil žádost osoby týkající se ochrany jejích práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají a které byly předány z členského státu do této třetí země, pokud tato osoba tvrdí, že právo a praxe platné v této zemi nezajišťují odpovídající úroveň ochrany.Rozhodnutí 2000/520 je neplatné.

____________

1 Úř. věst. C 351, 6. 10. 2014.