Language of document :

2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maximilian Schrems / Data Protection Commissioner

(Byla C-362/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7, 8 ir 47 straipsniai – Direktyva 95/46/EB – 25 ir 28 straipsniai – Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis – Sprendimas 2000/520/EB – Asmens duomenų perdavimas į Jungtines Amerikos Valstijas – Neadekvatus apsaugos lygis – Galiojimas – Fizinio asmens, kurio duomenys perduoti iš Europos Sąjungos į Jungtines Amerikos Valstijas, skundas – Nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimai)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Maximilian Schrems

Atsakovas: Data Protection Commissioner

Rezoliucinė dalis

1.    1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, iš dalies pakeistos 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, 25 straipsnio 6 dalis, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 47 straipsniais, turi būti aiškinama taip, kad pagal šią nuostatą priimtas sprendimas, pavyzdžiui, 2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2000/520/EB dėl Direktyvos 95/46 dėl saugaus uosto privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV komercijos departamento pateiktų Dažnai užduodamų klausimų, kuriame Europos Komisija konstatuoja, jog trečioji šalis užtikrina adekvatų apsaugos lygį, nesudaro šios iš dalies pakeistos direktyvos 28 straipsnyje numatytai valstybės narės priežiūros institucijai kliūčių nagrinėti asmens prašymą apsaugoti jo teises ir laisves tvarkant su juo susijusius asmens duomenis, perduotus iš valstybės narės į šią trečiąją šalį, jei šis asmuo teigia, kad pagal tos šalies teisę ir praktiką nėra užtikrinamas adekvatus apsaugos lygis.2.    Sprendimas 2000/520 negalioja.

____________

1 OL C 351, 2014 10 6.