Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (High Court (Irlande) (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(lieta C-362/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Personas dati – Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz šo datu apstrādi – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 7., 8. un 47. pants – Direktīva 95/46/EK – 25. un 28. pants – Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm – Lēmums 2000/520/EK – Personas datu pārsūtīšana uz ASV – Nepienācīgs aizsardzības līmenis – Spēkā esamība – Fiziskas personas sūdzība, kuras dati ir tikuši pārsūtīti no Eiropas Savienības uz ASV – Valsts uzraudzības iestāžu kontroles pilnvaras

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Īrija)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Maximillian Schrems

Atbildētājs: Data Protection Commissioner

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1882/2003, 25. panta 6. punkts, to lasot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. 8. un 47. panta gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar šo tiesību normu pieņemts lēmums – kā Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmums 2000/520/EK atbilstīgi Direktīvai 95/46 par pienācīgu aizsardzību, kas noteikta ar privātuma “drošības zonas” principiem un attiecīgajiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kurus izdevusi ASV Tirdzniecības ministrija –, kurā Eiropas Komisija konstatē, ka trešā valsts nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni, nav šķērslis tam, lai dalībvalsts uzraudzības iestāde šīs grozītās direktīvas 28. panta izpratnē izskatītu personas prasību par tās tiesību un brīvību aizsardzību saistībā ar to personas datu apstrādi, kas uz viņu attiecas un kuri ir tikuši no dalībvalsts pārsūtīti uz šo trešo valsti, ja šī persona apgalvo, ka tajā spēkā esošās tiesības un prakse nenodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni;Lēmums 2000/520 nav spēkā.

____________

1      OV C 351, 6.10.2014.