Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från High Court - Irland) – Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner

(Mål C-362/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Personuppgifter – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artiklarna 7, 8 och 47 – Direktiv 95/46/EG – Artiklarna 25 och 28 – Överföring av personuppgifter till tredjeländer – Beslut 2000/520/EG – Överföring av personuppgifter till Förenta staterna –Inadekvat skyddsnivå – Giltighet – Anmälan från en enskild person vars uppgifter har överförts från Europeiska unionen till Förenta staterna – De nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maximillian Schrems

Motpart: Data Protection Commissioner

Domslut

Artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003, jämförd med artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att ett beslut som har antagits med stöd av denna bestämmelse, såsom kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat, genom vilket Europeiska kommissionen konstaterar att ett tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå, inte utgör hinder för att en medlemsstats tillsynsmyndighet, i den mening som avses i artikel 28 i direktivet, i dess ändrade lydelse, prövar en persons begäran om skydd för sina fri- och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter rörande vederbörande, vilka har överförts från en medlemsstat till detta tredjeland, när denna person gör gällande att detta tredjelands rätt och praxis inte säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Beslut 2000/520 är ogiltigt.

____________

(1 ) EUT C 351, 6.10.2014.