Language of document :

Жалба, подадена на 2 декември 2011 г. — ZZ и др./Комисия

(Дело F-130/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяната на решенията за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на предложеното от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) преизчисление

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията, с които се отменят и заменят предложенията за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателите в рамките на тяхното искане по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица, в което се съдържа ново предложение, изчислено въз основа на Общите разпоредби за изпълнение (ОРИ), приети на 3 март 2011 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.