Language of document :

Sag anlagt den 2. december 2011 – ZZ mod EIB

(Sag F-128/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: EIB (Den Europæiske Investerings Bank)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

For det første påstand om annullation af EIB’s e-mails og afgørelser vedrørende den administrative procedure i forbindelse med bedømmelsen af sagsøgerens fortjenester i 2010. For det andet om annullation af den afgørelse, hvorved præsidenten for EIB afviste at indlede forligsproceduren efter personalevedtægtens artikel 41. For det tredje om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2010, for så vidt som han ikke tillægges bedømmelsen »exceptional performance« eller »very good performance«, og han ikke indstilles til forfremmelse til kategori D. Endelig tilpligtes EIB at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren hævder at have lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af e-mail af 4. juli 2011, hvorved ”sekretariatet” for Appeludvalget under henvisning til personalevedtægtens artikel 22 og til personalemeddelelse StaffHR/P&O/2011-079/Ks af 25. marts 2010 meddelte sagsøgeren, at han aldrig havde afleveret sendt en kopi af hans klage over bedømmelsesrapporten for 2010 til »Udvalget«, af e-mail af 12. august 2011, hvorved samme »sekretariat« meddelte sagsøgeren, at Appeludvalget havde til hensigt udelukkende at høre parterne om formaliteten og om afgørelsen af 27. september 2011, hvorved »Udvalget« tog sagsøgerens afkald til efterretning.

Annullation af personalemeddelelse StaffHR/P&O/2011-079/Ks af 25. marts 2010 og af personalemeddelelse CD/Pres/2011-35 af 6. september 2011, hvorved præsidenten for EIB afviste at indlede den forligsprocedure efter personalevedtægtens artikel 41, som sagsøgeren havde anmodet om ved note af 2. august 2011 og e-mail af 2. september 2011, under henvisning til at proceduren var blevet afskaffet ved ovennævnte personalemeddelelse.

Annullation af de retningslinjer som Personaledirektoratet opstillede ved note 698 RH/P&O/2010-0265 af 20. december 2010 vedrørende »Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise«, også for så vidt som (punkt 12.1) de foreskriver, at den endelige bedømmelse skal udfærdiges i form af en mundtlig konklusion, men ikke opstiller de kriterier, som bedømmeren skal støtte sig til for, at en indsats skal anses for »exceptionnelle dépassant les attentes«, eller »très bonne«, eller »répondant à toutes les attentes«, og heller ikke når den »répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations«, eller »ne répondant pas aux attentes«.

Annullation af hele bedømmelsesrapporten for 2010, dvs. både for så vidt angår bedømmelsesdelen, og den del, hvor det ikke konkluderes, at der har været tale om »exceptional performance« eller »very good performance«, og sagsøgeren ikke indstilles til forfremmelse til kategori D, samt den del, hvor målene for 2011 fastsættes.

Annullation af alle forbundne, efterfølgende og forudgående akter, der givetvis omfatter de forfremmelser, der har fundet sted i henhold til note »2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles« fra direktøren for Personaledirektoratet fra april 2011, eftersom EIB set i lyset af den bedømmelse, som hans foresatte har givet udtryk for, og som hermed anfægtes, undlod at tage sagsøgeren i betragtning under punktet »Promotions from Function E to D«.

EIB tilpligtes at betale erstatning for den heraf følgende økonomiske og ikke-økonomiske skade.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.