Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. septembra 2013 – de Brito Sequeira Carvalho/Komisia

(vec F-126/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárne konanie – Disciplinárna sankcia – Pokarhanie – Článok 25 prílohy IX služobného poriadku – Článok 22a služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Boury, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu v rozsahu, v akom žalobcovi ukladá pokarhanie ako disciplinárne opatrenieVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    José António de Brito Sequeira Carvalho znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.